Všeobecné podmienky používania Webregistrov

 

 

Úvodné ustanovenie

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej len ÚPV SR) sprístupňuje na svojom webovom sídle www.indprop.gov.sk vybrané údaje z registrov práv priemyselného vlastníctva (ochranné známky, dizajny, patenty, úžitkové vzory, dodatkové ochranné osvedčenia, európske patenty s určením pre Slovenskú republiku), ktoré vedie a spravuje v zmysle príslušných zákonných ustanovení[1]. Predmetné vybrané údaje sú sprístupnené vo forme databáz nazývaných „Webregistre“.

Použitím údajov z Webregistrov (vrátane samotného prehliadania ich obsahu) každý berie na vedomie a akceptuje tieto všeobecné podmienky používania Webregistrov.

ÚPV SR si vyhradzuje právo kedykoľvek, aj bez predchádzajúceho upozornenia, meniť a dopĺňať tieto všeobecné podmienky. Relevantné je vždy to znenie všeobecných podmienok, ktoré je zverejnené na webovom sídle ÚPV SR.

 

Základné zásady používania Webregistrov

Údaje, ktoré sú obsahom Webregistrov, môže každý vyhľadávať, prezerať, používať a rozširovať aj bez výslovného súhlasu ÚPV SR pod podmienkou, že nejde o použitie na komerčné účely, že pri preberaní a šírení týchto údajov bude ako zdroj informácií uvedený ÚPV SR, a že predmetný preberaný obsah nebude nijakým spôsobom pozmenený, pokiaľ nie je ďalej uvedené inak.

Nikto nesmie odstrániť, skresliť, znehodnotiť alebo inak pozmeniť údaje obsiahnuté vo Webregistroch alebo nachádzajúce sa na stránkach, na ktorých sú Webregistre dostupné. Nikto nesmie v tejto súvislosti konať takým spôsobom, že by to ohrozovalo alebo poškodzovalo dobré meno ÚPV SR. Pri využívaní údajov z Webregistrov nie je prípustné odstrániť alebo pozmeniť logo ÚPV SR.

Používatelia Webregistrov sú povinní zdržať sa akéhokoľvek konania, ktoré by mohlo porušiť alebo ohroziť bezpečnosť tohto systému. Používatelia sú tiež povinní zdržať sa akéhokoľvek konania, ktoré by obmedzovalo prístup k Webregistrom alebo obmedzovalo ich použitie inými používateľmi.

Používanie Webregistrov a webového sídla, z ktorého sú Webregistre dostupné v rozpore s týmito všeobecnými podmienkami alebo v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, môže mať za následok vyvodenie občianskoprávnej[2], trestnoprávnej[3] alebo autorskoprávnej zodpovednosti[4].

 

Práva tretích osôb

Tieto všeobecné podmienky sa nedotýkajú práv tretích osôb. Pokiaľ je v rámci Webregistrov uvedený údaj, ktorý sa môže dotýkať práv tretích osôb (obrázky, nákresy, logo, ochranné známky), každý, kto použije takýto údaj, je sám zodpovedný za prípadné porušenie práv tretích osôb.   

 

Osobitné podmienky používania Webregistrov a zodpovednosť ÚPV SR

Hlavným účelom a zmyslom Webregistrov je poskytnúť verejnosti bezplatný prístup k vybraným údajom z registrov práv priemyselného vlastníctva.

ÚPV SR sa snaží, aby všetky údaje uvedené vo Webregistroch boli správne a aktuálne. Pokiaľ ÚPV SR zistí v tomto smere nedostatky, vynaloží všetko úsilie na čo najrýchlejšie odstránenie týchto nedostatkov.

Bez ohľadu na vyššie uvedené, údaje uvedené vo Webregistroch majú len informatívny charakter a nenahrádzajú výpis z registra podľa príslušných zákonných ustanovení1.

ÚPV SR neručí za údaje zverejnené vo Webregistroch, nenesie zodpovednosť za ich správnosť a aktuálnosť; tým nie sú dotknuté ustanovenia osobitného zákona[5]. ÚPV SR nenesie zodpovednosť ani za žiadne nepresnosti alebo nedostatky internetových stránok, na ktorých sú Webregistre dostupné.

ÚPV SR nenesie zodpovednosť ani za správnosť, úplnosť a aktuálnosť údajov a informácií o právnom stave patentov, ktoré boli udelené inými orgánmi ako ÚPV SR.

ÚPV SR si vyhradzuje právo kedykoľvek, bez predchádzajúceho upozornenia, vykonať opravy, zmeny alebo doplnenia údajov vo Webregistroch a ďalších údajov zverejnených na internetových stránkach, na ktorých sú Webregistre dostupné.

ÚPV SR nenesie zodpovednosť za akékoľvek rozhodnutie, ktoré prijme používateľ na základe údajov získaných z Webregistrov.

ÚPV SR nenesie zodpovednosť za prípadné škody alebo straty, ktoré vzniknú používateľovi v súvislosti s využitím údajov obsiahnutých vo Webregistroch, resp. v súvislosti s ich nedostupnosťou.

ÚPV SR nenesie zodpovednosť za prípadné škody, straty alebo náklady, ktoré vzniknú v súvislosti
s používaním internetových stránok, na ktorých sú Webregistre dostupné, v súvislosti s ich nefunkčnosťou, nesprávnym fungovaním, prevádzkovou poruchou, nepovolenou zmenou údajov, s oneskoreným prenosom informácií, pôsobením počítačového vírusu, poruchou linky alebo systému alebo v súvislosti s inou podobnou príčinou.

ÚPV SR nenesie zodpovednosť za akúkoľvek škodu, ktorá môže vzniknúť alebo vznikne používateľovi Webregistrov v súvislosti s ich používaním. Výslovne ÚPV SR nenesie zodpovednosť za akúkoľvek stratu zisku alebo príjmu, stratu počítačového programu, stratu údajov, za náklady nevyhnutné na obnovenie stratených programov alebo údajov, náklady za náhradné programy, ani za akúkoľvek inú škodu, ktorá vznikne alebo môže vzniknúť tretím stranám v súvislosti s použitím takého softvéru.

ÚPV SR nenesie zodpovednosť za obsah, ani následky pripojenia na webové stránky tretích strán, na ktoré existujú prepojenia z webového sídla ÚPV SR. Použitie takýchto webových stránok, využitie ich služieb a softvérových produktov je na vlastnú zodpovednosť používateľa Webregistrov.

 

Ochrana autorských práv a osobitných práv k databáze

Webregistre, ich textový, obrazový, či zvukový obsah, a obsah webového sídla, z ktorého sú Webregistre dostupné, sú chránené v zmysle platných autorskoprávnych predpisov4. Všetky údaje tam zverejnené sú vo vlastníctve alebo v správe ÚPV SR alebo tretej osoby, ktorá je ich poskytovateľom alebo autorom.

Aj bez osobitného súhlasu ÚPV SR alebo príslušného nositeľa práv môže každý použiť informáciu získanú z Webregistrov za podmienky, že nejde o použitie na komerčné účely, že pri distribúcii a reprodukcii tejto informácie bude informácia uvedená v takej podobe, ako je zverejnená, a že bude uvedený aj zdroj tejto informácie.

Pokiaľ je informácia získaná z Webregistrov použitá tak, že výsledkom je jej úprava alebo iná modifikácia, používateľ musí zabezpečiť, že

-          v modifikovanej informácii bude zrejmým spôsobom uvedené, k akej zmene došlo oproti pôvodnej podobe tejto informácie,

-          bude uvedený autor informácie alebo jej poskytovateľ, podľa toho, o ktorý prípad ide, a bude uvedený aj zdroj informácie (Webregistre alebo webové sídlo ÚPV SR),

-          právo reprodukovať alebo rozširovať takto pozmenenú informáciu treťou stranou zostane tejto  zachované v rovnakom rozsahu, ako je vedené vyššie.

Právo používať údaje z Webregistrov a z webového sídla, z ktorého sú Webregistre dostupné, nezahŕňa právo používateľov skopírovať celý obsah tam uvedených dát, ani jeho podstatnú časť[6], ani nezahŕňa právo kopírovať dátové štruktúry alebo softvér databáz ÚPV SR.

Akékoľvek iné použitie údajov získaných z Webregistrov, než je povolené podľa týchto všeobecných podmienok, je možné len na základe predchádzajúceho písomného súhlasu ÚPV SR.

 

Ochrana osobných údajov

ÚPV SR pri poskytovaní prístupu k údajom z Webregistrov dbá o dodržiavanie Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

Prístup na webové sídlo ÚPV SR, z ktorého sú dostupné Webregistre, môže byť spojený so zaznamenávaním niektorých údajov o používateľovi Webregistrov, ako sú napr. IP adresa, pohyb na stránke, použitý softvér, čas strávený prezeraním stránky. Tieto údaje môžu byť použité výhradne za účelom vyhodnotenia návštevnosti webového sídla a nie za účelom identifikácie používateľa. ÚPV SR vyhlasuje, že v tejto súvislosti nedôjde k systematickému sledovaniu individuálnych používateľov IP adries, ani činností, ktoré títo používatelia vykonávajú. Používatelia berú na vedomie, že celkové neosobné štatistiky o používateľoch Webregistrov, a potrebné informácie o navštívených webových stránkach môžu byť poskytnuté dôveryhodným tretím stranám, avšak tieto štatistiky nebudú obsahovať žiadne osobné identifikačné údaje.

Pokiaľ používateľ, za účelom použitia Webregistrov, poskytne prevádzkovateľovi Ústredného portálu verejnej správy na webovom sídle www.slovensko.sk svoje osobné údaje (t.j. prihlási sa), dáva tým zároveň výslovný súhlas na uchovanie a spracovanie týchto údajov v zmysle Článku XII. Všeobecných podmienok prevádzky Ústredného portálu verejnej správy. Všetky osobné údaje poskytnuté používateľom (ako meno, adresa, rodné číslo a pod.) budú považované za dôverné a budú uchované a spracované prednostne za tým účelom, za akým boli zhromaždené, pričom budú poskytnuté len zodpovednému spracovateľovi (sprostredkovateľovi[7]). Osobné údaje nebudú poskytnuté tretím osobám, ani zverejnené alebo všeobecne sprístupnené bez výslovného súhlasu používateľa, okrem prípadov ustanovených osobitným zákonom[8].

 

 [1] § 57 zákona č. 435/2001 Z. z. o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach a o zmene a doplnení 

  niektorých zákonov (patentový zákon).

  § 48 zákona č. 444/2002 Z. z. o dizajnoch.

  § 29 zákona č. 469/2003 Z. z. o označeniach pôvodu výrobkov a zemepisných označeniach výrobkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

  § 55 zákona č. 517/2007 Z. z. o úžitkových vzoroch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

  § 41 zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach.

[2] Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. 

[3] Zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov.

[4] Zákon č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov.

[5] § 52 zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente).

[6] § 72 až 76 zákona č. 618/2003 Z. z.

[7] Články 28 a 29 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

[8] Článok 6 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).