Vyhlásenie o prístupnosti

Webové sídlo Webregistre https://regtest.indprop.gov.sk/wr_test/ je sídlom webového portálu Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, ktorý slúži na sprístupňovanie vybraných údajov z registrov ÚPV SR. Tento portál spĺňa predpísané štandardy pre informačné systémy verejnej správy definované Výnosom o štandardoch pre IS VS č. 55/2014 Z.z. vrátane predpisov definovaných v prílohe č. 1.


Portál je navrhnutý a vytvorený s dôrazom na vysokú spoľahlivosť, prístupnosť obsahu a prehľadnosť publikovaných informácii. Zobrazený obsah portálu je možné prispôsobovať na želanú veľkosť pomocou štandardných nástrojov webových prehliadačov. Portál je rovnako prístupný aj po deaktivácii obrázkov a kaskádových štýlov.


Sprístupnené údaje z registra je možné exportovať aj do formátu PDF (Portable Document Format) či do prispôsobeného zobrazenia vo webovom prehliadači na tlač. Aplikácie pre otvorenie PDF súboru sú voľne dostupné na stiahnutie. Publikované stránky verejného portálu Webregistre sú určené pre občanov, majú validne spracovaný zdrojový kód stránok podľa štandardov určených konzorciom W3C.