Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 98-2020
(11)  Číslo úžitkového vzoru  9166 
(21)  Číslo prihlášky  98-2020 
(22)  Dátum podania prihlášky  02.06.2020 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  26.05.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  13.01.2021 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  26.05.2021 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  04.05.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  G06K 9/62  G06K 9/46  G06N 3/02  G06N 3/08   
(54)  Názov  Spôsob identifikácie druhu dreva 
(57)  Anotácia  Spôsob identifikácie druhu dreva rozoznaním fotografie jeho povrchu v natrénovanej neurónovej sieti sa vyznačuje tým, že najskôr sa neurónová sieť natrénuje fotografiami povrchov minimálne dvoch rôznych druhov dreva; následne sa spustí aplikácia na identifikáciu druhu dreva a napokon sa vložená fotografia povrchu skúmanej vzorky dreva v neurónovej sieti rozpoznáva s natrénovanými fotografiami povrchov minimálne dvoch rôznych druhov dreva, pričom tréningové fotografie povrchov rôznych druhov dreva sú vyhotovené pri osvetlení svetlom s minimálne troma rôznymi chromatickými teplotami v intervale od 1 200 K do 12 000 K. 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Slovenská technická univerzita v Bratislave; Vazovova 5, 812 43 Bratislava-Staré Mesto; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Martinka Jozef, doc. Ing., PhD.; Železná Breznica 192, 962 34 Železná Breznica; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  02.06.2024 
   Maximálna platnosť do  02.06.2030 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 13.01.2021 01/2021 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 26.05.2021 10/2021 FG2K
 
PUV 98-2020
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 98-2020
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 02.06.2020 Typ Doručené
1a Opis 02.06.2020 Typ Doručené
1b Nároky na ochranu 02.06.2020 Typ Doručené
1c Plná moc 02.06.2020 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 03.06.2020 Typ Doručené
3 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 16.06.2020 Typ Platba
4 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 27.10.2020 Typ Interné listy
5 rešeršná správa 20.11.2020 Typ Interné listy
6 výsledok rešerše 20.11.2020 Typ Interné listy
7 oznámenie o výsledku rešerše 24.11.2020 Typ Odoslané
8 pokyn na zverejnenie PÚV 24.11.2020 Typ Interné listy
10 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 24.05.2021 Typ Odoslané
PUV 98-2020
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku