Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
PUV 97-2020
(11)  Utility Model Number  9165 
(21)  Application Number  97-2020 
(22)  Application Date  02.06.2020 
(24)  Date from Which Utility Model Has Effect  26.05.2021 
(31)  Priority Number   
(32)  Priority Date   
(33)  Country or Authority of Priority   
(43)  Application Publication Date  13.01.2021 
(45)  Publication of Registration Date  26.05.2021 
(47)  Date of registration and making available to the public  04.05.2021 
(51)  International Patent Classification  G06K 9/62  G06K 9/46  G06N 3/02  G06N 3/08   
(54)  Title  Spôsob merania priemernej farby povrchu 
(57)  Abstract  Opisuje sa spôsob merania priemernej farby povrchu analýzou jeho fotografie v natrénovanej neurónovej sieti. Neurónová sieť je natrénovaná fotografiami povrchov zhotovenými pri ich osvetlení svetlami s minimálne dvomi rôznymi chromatickými teplotami v intervale od 1 000 do 10 000 K a priemernými hodnotami kvantifikujúcimi farbu každého povrchu na týchto fotografiách. Priemerná hodnota kvantifikujúca farbu povrchu na natrénovanie neurónovej siete sa získa ako aritmetický priemer z hodnôt zmeraných na minimálne deviatich rôznych miestach tohto povrchu kolorimetrickým spôsobom. 
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Slovenská technická univerzita v Bratislave; Vazovova 5, 812 43 Bratislava-Staré Mesto; SK 
(72)  Inventor(s)  Martinka Jozef, doc. Ing., PhD.; Železná Breznica 192, 962 34 Železná Breznica; SK;
Nečas Aleš, Ing.; Gen. M. R. Štefánika 5, 922 03 Vrbové; SK 
(74)  Attorney(s)   
(86)  International Application Number   
(87)  International Publication Number   
   Procedural Status  zapísaný úžitkový vzor 
   Legal Status  platný 
   Published Utility Model Application  PDF 
   Utility model  PDF 
   Correction Documents   
   Cancellation of Utility Model   
   Partial Cancellation of Utility Model   
   Lapse of Utility Model   
   Lien on Utility Model  No 
   Number of Related Application   
   Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
   Utility Model Validity minimum until  02.06.2024 
   Utility Model Validity maximum until  02.06.2030 
   Reason for Utility Model Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 13.01.2021 01/2021 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 26.05.2021 10/2021 FG2K
 
PUV 97-2020
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

PUV 97-2020
S/N Item Name Date Type Document
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 02.06.2020 Type Delivered
1a Opis 02.06.2020 Type Delivered
1b Nároky na ochranu 02.06.2020 Type Delivered
1c Plná moc 02.06.2020 Type Delivered
2 Potvrdenie o podaní 03.06.2020 Type Delivered
3 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 16.06.2020 Type Payment
4 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 27.10.2020 Type Internal Letter
5 rešeršná správa 24.11.2020 Type Internal Letter
6 výsledok rešerše 24.11.2020 Type Internal Letter
7 oznámenie o výsledku rešerše 24.11.2020 Type Sent document
8 pokyn na zverejnenie PÚV 24.11.2020 Type Internal Letter
9 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 30.04.2021 Type Internal Letter
10 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 24.05.2021 Type Sent document
PUV 97-2020
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku