Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 97-2020
(11)  Číslo úžitkového vzoru  9165 
(21)  Číslo prihlášky  97-2020 
(22)  Dátum podania prihlášky  02.06.2020 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  26.05.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  13.01.2021 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  26.05.2021 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  04.05.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  G06K 9/62  G06K 9/46  G06N 3/02  G06N 3/08   
(54)  Názov  Spôsob merania priemernej farby povrchu 
(57)  Anotácia  Opisuje sa spôsob merania priemernej farby povrchu analýzou jeho fotografie v natrénovanej neurónovej sieti. Neurónová sieť je natrénovaná fotografiami povrchov zhotovenými pri ich osvetlení svetlami s minimálne dvomi rôznymi chromatickými teplotami v intervale od 1 000 do 10 000 K a priemernými hodnotami kvantifikujúcimi farbu každého povrchu na týchto fotografiách. Priemerná hodnota kvantifikujúca farbu povrchu na natrénovanie neurónovej siete sa získa ako aritmetický priemer z hodnôt zmeraných na minimálne deviatich rôznych miestach tohto povrchu kolorimetrickým spôsobom. 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Slovenská technická univerzita v Bratislave; Vazovova 5, 812 43 Bratislava-Staré Mesto; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Martinka Jozef, doc. Ing., PhD.; Železná Breznica 192, 962 34 Železná Breznica; SK;
Nečas Aleš, Ing.; Gen. M. R. Štefánika 5, 922 03 Vrbové; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  02.06.2024 
   Maximálna platnosť do  02.06.2030 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 13.01.2021 01/2021 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 26.05.2021 10/2021 FG2K
 
PUV 97-2020
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 97-2020
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 02.06.2020 Typ Doručené
1a Opis 02.06.2020 Typ Doručené
1b Nároky na ochranu 02.06.2020 Typ Doručené
1c Plná moc 02.06.2020 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 03.06.2020 Typ Doručené
3 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 16.06.2020 Typ Platba
4 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 27.10.2020 Typ Interné listy
5 rešeršná správa 24.11.2020 Typ Interné listy
6 výsledok rešerše 24.11.2020 Typ Interné listy
7 oznámenie o výsledku rešerše 24.11.2020 Typ Odoslané
8 pokyn na zverejnenie PÚV 24.11.2020 Typ Interné listy
9 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 30.04.2021 Typ Interné listy
10 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 24.05.2021 Typ Odoslané
PUV 97-2020
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku