Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 97-2015
(11)  Číslo úžitkového vzoru  7669 
(21)  Číslo prihlášky  97-2015 
(22)  Dátum podania prihlášky  01.06.2015 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  03.01.2017 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  01.07.2016 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  03.01.2017 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  16.11.2016 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  G08B 13/196  G08B 25/10  G08G 1/14  H04N 7/18   
(54)  Názov  Automatizovaný systém monitorovania a stráženia vyčlenených plôch 
(57)  Anotácia  Automatizovaný systém (1) monitorovania a stráženia vyčlenených plôch (7) získava dáta z kamerového podsystému (3), ktoré sú prenášané komunikačným podsystémom (5a, 5b) a ukladané v reálnom čase na server (4). Dáta sú v reálnom čase softvérovo spracované a vyhodnocované a získané výsledky o mieste a type konania porušujúceho stanovené normy pre vyčlenené plochy (7) sú v reálnom čase prostredníctvom drôtovej alebo bezdrôtovej siete zasielané povereným osobám na ich zobrazovacie zariadenia (8). 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Žilinská univerzita v Žiline; Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Pirník Rastislav, Ing., PhD.; Komenského 1140/18, 024 01 Kysucké Nové Mesto; SK;
Hruboš Marián, doc. Ing., PhD.; Minčolská 15, 038 61 Vrútky; SK;
Halgaš Ján, Ing., PhD.; Kriváň 449, 962 04 Kriváň; SK;
Holečko Peter, Ing., PhD.; Gaštanová 3077/19, 010 07 Žilina; SK;
Janota Aleš, prof. Ing., PhD.; Brodno 301, 010 14 Žilina; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  zaniknutý 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV  01.06.2019 
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  01.06.2019 
   Maximálna platnosť do  01.06.2025 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  skončením jeho platnosti 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 01.07.2016 07/2016 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 03.01.2017 01/2017 FG2K
3 Zaniknuté úžitkové vzory uplynutím doby platnosti 03.03.2020 03/2020 MK2K
 
PUV 97-2015
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 97-2015
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 01.06.2015 Typ Doručené
1a Opis 01.06.2015 Typ Doručené
1b Nároky na ochranu 01.06.2015 Typ Doručené
1c Anotácia 01.06.2015 Typ Doručené
2 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 16.06.2015 Typ Platba
3 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 09.10.2015 Typ Odoslané
4 Odpoveď na správu úradu 16.12.2015 Typ Doručené
4a Opis 16.12.2015 Typ Doručené
4b Nároky na ochranu 16.12.2015 Typ Doručené
4c Anotácia 16.12.2015 Typ Doručené
4d Výkresy 16.12.2015 Typ Doručené
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 15.02.2016 Typ Odoslané
6 Odpoveď na správu úradu 21.03.2016 Typ Doručené
6a Opis 21.03.2016 Typ Doručené
6b Nároky na ochranu 21.03.2016 Typ Doručené
6c Anotácia 21.03.2016 Typ Doručené
6d Obrázok k anotácii 21.03.2016 Typ Doručené
7 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 05.04.2016 Typ Interné listy
8 rešeršná správa 27.04.2016 Typ Interné listy
9 výsledok rešerše 27.04.2016 Typ Interné listy
10 oznámenie o výsledku rešerše 27.04.2016 Typ Odoslané
11 pokyn na zverejnenie PÚV 27.04.2016 Typ Interné listy
12 záznam o ukončení konania o PÚV 04.11.2016 Typ Interné listy
13 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 04.11.2016 Typ Interné listy
14 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 09.01.2017 Typ Odoslané
PUV 97-2015
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku