Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 96-2020
(11)  Číslo úžitkového vzoru  9263 
(21)  Číslo prihlášky  96-2020 
(22)  Dátum podania prihlášky  02.06.2020 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  11.08.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  14.04.2021 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  11.08.2021 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  19.07.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  G06N 3/02   
(54)  Názov  Spôsob identifikácie druhu horiacej látky 
(57)  Anotácia  Opisuje sa spôsob identifikácie druhu horiacej látky rozoznaním fotografie jej plameňa v natrénovanej neurónovej sieti. Neurónová sieť je pred jej aplikáciou na identifikáciu druhu horiacej látky natrénovaná fotografiami plameňov minimálne dvoch druhov horiacich látok a požadovanými výstupnými hodnotami identifikujúcimi druh horiacej látky. 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Slovenská technická univerzita v Bratislave; Vazovova 5, 812 43 Bratislava-Staré Mesto; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Martinka Jozef, doc. Ing., PhD.; Železná Breznica 192, 962 34 Železná Breznica; SK;
Rantuch Peter, Ing., PhD.; Stred 50/28, 017 01 Považská Bystrica 1; SK;
Nečas Aleš, Ing.; Gen. M. R. Štefánika 5, 922 03 Vrbové; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty  PDF   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  02.06.2024 
   Maximálna platnosť do  02.06.2030 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 14.04.2021 07/2021 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 11.08.2021 15/2021 FG2K
 
PUV 96-2020
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 96-2020
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 02.06.2020 Typ Doručené
1a Opis 02.06.2020 Typ Doručené
1b Nároky na ochranu 02.06.2020 Typ Doručené
1c Plná moc 02.06.2020 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 03.06.2020 Typ Doručené
3 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 16.06.2020 Typ Platba
4 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 18.09.2020 Typ Odoslané
5 Odpoveď na správu úradu 09.11.2020 Typ Doručené
5a Sprievodný list 09.11.2020 Typ Doručené
5b Opis 09.11.2020 Typ Doručené
6 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 08.12.2020 Typ Interné listy
7 rešeršná správa 11.03.2021 Typ Interné listy
8 výsledok rešerše 12.03.2021 Typ Interné listy
9 oznámenie o výsledku rešerše 12.03.2021 Typ Odoslané
10 pokyn na zverejnenie PÚV 12.03.2021 Typ Interné listy
11 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 15.07.2021 Typ Interné listy
12 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 12.08.2021 Typ Odoslané
PUV 96-2020
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku