Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 95-2020
(11)  Číslo úžitkového vzoru  9302 
(21)  Číslo prihlášky  95-2020 
(22)  Dátum podania prihlášky  02.06.2020 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  16.09.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  12.05.2021 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  16.09.2021 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  18.08.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61F 9/04  A41D 13/11   
(54)  Názov  Medicínska ochranná tvárová pomôcka na použitie v interiéri 
(57)  Anotácia  Medicínska ochranná tvárová pomôcka na použitie v interiéri pozostáva zo štítu (6) vybaveného dvoma otvormi na rýchloupínacie nity (2) po bokoch a jedným otvorom na rýchloupínací nit (5) na prednej časti štítu (6) na rýchle a flexibilné montovanie a demontovanie, ďalej z rámu (4) s dvoma rýchloupínacími nitmi (2) na jeho koncoch a rýchloupínacím nitom (5) v prednej časti na jeho prichytenie k štítu (6) a z čelového rámu (1), ktorý je pomocou rýchloupínacích nitov (2) pripojený k rámu (4), pričom konce čelového rámu (1) sú spojené elastickou gumou (3). 2600V 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Žilinská univerzita v Žiline; Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina 1; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Czán Andrej, prof. Ing., PhD.; Lúčna 566/38, 013 13 Rajecké Teplice; SK;
Czán Andrej; Lúčna 566/38, 013 13 Rajecké Teplice; SK;
Czán Tomáš; Lúčna 566/38, 013 13 Rajecké Teplice; SK;
Czánová Tatiana, Ing., PhD.; Lúčna 566/38, 013 13 Rajecké Teplice; SK;
Raffaj Ján, Ing.; Gen. Svobodu 1105/3, 038 52 Sučany; SK;
Koyš Richard, MUDr.; Gen. Svobodu 1104/1, 038 52 Sučany; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  02.06.2024 
   Maximálna platnosť do  02.06.2030 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 12.05.2021 09/2021 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 16.09.2021 17/2021 FG2K
 
PUV 95-2020
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 95-2020
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 02.06.2020 Typ Doručené
1a Opis 02.06.2020 Typ Doručené
1b Nároky na ochranu 02.06.2020 Typ Doručené
1c Výkresy 02.06.2020 Typ Doručené
1d Plná moc 02.06.2020 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 03.06.2020 Typ Doručené
3 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 12.06.2020 Typ Platba
4 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 17.08.2020 Typ Odoslané
5 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 16.10.2020 Typ Doručené
5a Sprievodný list 16.10.2020 Typ Doručené
6 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 20.10.2020 Typ Doručené
6a Sprievodný list 20.10.2020 Typ Doručené
7 prvé predĺženie lehoty /bezplatne/ 22.10.2020 Typ Odoslané
8 Odpoveď na správu úradu 18.12.2020 Typ Doručené
8a Sprievodný list 18.12.2020 Typ Doručené
8b Opis 18.12.2020 Typ Doručené
10 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 24.03.2021 Typ Interné listy
12 výsledok rešerše 08.04.2021 Typ Interné listy
13 oznámenie o výsledku rešerše 12.04.2021 Typ Odoslané
14 pokyn na zverejnenie PÚV 09.04.2021 Typ Interné listy
15 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 16.08.2021 Typ Interné listy
16 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 13.09.2021 Typ Odoslané
PUV 95-2020
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku