Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
PUV 94-2020
(11)  Utility Model Number  9308 
(21)  Application Number  94-2020 
(22)  Application Date  02.06.2020 
(24)  Date from Which Utility Model Has Effect  16.09.2021 
(31)  Priority Number   
(32)  Priority Date   
(33)  Country or Authority of Priority   
(43)  Application Publication Date  12.05.2021 
(45)  Publication of Registration Date  16.09.2021 
(47)  Date of registration and making available to the public  25.08.2021 
(51)  International Patent Classification  A61F 9/04  A42B 1/0182  A42B 3/18  A41D 13/11   
(54)  Title  Medicínska ochranná tvárová pomôcka na použitie v exteriéri 
(57)  Abstract  Medicínska ochranná tvárová pomôcka na použitie v exteriéri pozostáva zo štítu (1), ktorý je vybavený dvoma otvormi na bočné rýchloupínacie nity (3) a jedným otvorom na vrchný rýchloupínací nit (2), ďalej z popruhu (4), ktorý má na svojich koncoch umiestnené vrchné rýchloupínacie nity (2), a z nosiča (5) vybaveného po stranách bočnými rýchloupínacími nitmi (3) na prichytenie k štítu (1) a na vrchnej strane je nosič (5) vybavený jedným vrchným rýchloupínacím nitom (2) na prichytenie popruhu (4), pričom popruhom (4) je štít (1) na vrchnej strane pripojený k nosiču (5) na stabilizáciu štítu (1) pred tvárou a zabránenie rosenia a zahmlievania štítu (1) z vnútornej strany. 
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Žilinská univerzita v Žiline; Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina 1; SK 
(72)  Inventor(s)  Czán Andrej, prof. Ing., PhD.; Lúčna 566/38, 013 13 Rajecké Teplice; SK;
Czán Andrej; Lúčna 566/38, 013 13 Rajecké Teplice; SK;
Czán Tomáš; Lúčna 566/38, 013 13 Rajecké Teplice; SK;
Czánová Tatiana, Ing., PhD.; Lúčna 566/38, 013 13 Rajecké Teplice; SK;
Kameníková Zuzana, Ing.; Rajecká cesta 4, 013 13 Rajecké Teplice; SK;
Šajgalík Michal, doc. Ing., PhD.; Gaštanová 3088/48, 010 07 Žilina 7; SK;
Joch Richard, Ing., PhD.; Lanškrounská 1606/22, 060 01 Kežmarok 1; SK 
(74)  Attorney(s)   
(86)  International Application Number   
(87)  International Publication Number   
   Procedural Status  zapísaný úžitkový vzor 
   Legal Status  platný 
   Published Utility Model Application  PDF 
   Utility model  PDF 
   Correction Documents   
   Cancellation of Utility Model   
   Partial Cancellation of Utility Model   
   Lapse of Utility Model   
   Lien on Utility Model  No 
   Number of Related Application   
   Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
   Utility Model Validity minimum until  02.06.2024 
   Utility Model Validity maximum until  02.06.2030 
   Reason for Utility Model Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 12.05.2021 09/2021 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 16.09.2021 17/2021 FG2K
 
PUV 94-2020
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

PUV 94-2020
S/N Item Name Date Type Document
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 02.06.2020 Type Delivered
1a Opis 02.06.2020 Type Delivered
1b Nároky na ochranu 02.06.2020 Type Delivered
1c Výkresy 02.06.2020 Type Delivered
1d Plná moc 02.06.2020 Type Delivered
2 Potvrdenie o podaní 03.06.2020 Type Delivered
3 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 12.06.2020 Type Payment
4 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 17.08.2020 Type Sent document
5 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 16.10.2020 Type Delivered
5a Sprievodný list 16.10.2020 Type Delivered
6 prvé predĺženie lehoty /bezplatne/ 22.10.2020 Type Sent document
7 Odpoveď na správu úradu 18.12.2020 Type Delivered
7a Sprievodný list 18.12.2020 Type Delivered
7b Opis 18.12.2020 Type Delivered
8 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 09.03.2021 Type Internal Letter
10 výsledok rešerše 08.04.2021 Type Internal Letter
11 oznámenie o výsledku rešerše 12.04.2021 Type Sent document
12 pokyn na zverejnenie PÚV 09.04.2021 Type Internal Letter
13 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 23.08.2021 Type Internal Letter
14 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 02.09.2021 Type Sent document
PUV 94-2020
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku