Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 94-2020
(11)  Číslo úžitkového vzoru  9308 
(21)  Číslo prihlášky  94-2020 
(22)  Dátum podania prihlášky  02.06.2020 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  16.09.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  12.05.2021 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  16.09.2021 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  25.08.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61F 9/04  A42B 1/0182  A42B 3/18  A41D 13/11   
(54)  Názov  Medicínska ochranná tvárová pomôcka na použitie v exteriéri 
(57)  Anotácia  Medicínska ochranná tvárová pomôcka na použitie v exteriéri pozostáva zo štítu (1), ktorý je vybavený dvoma otvormi na bočné rýchloupínacie nity (3) a jedným otvorom na vrchný rýchloupínací nit (2), ďalej z popruhu (4), ktorý má na svojich koncoch umiestnené vrchné rýchloupínacie nity (2), a z nosiča (5) vybaveného po stranách bočnými rýchloupínacími nitmi (3) na prichytenie k štítu (1) a na vrchnej strane je nosič (5) vybavený jedným vrchným rýchloupínacím nitom (2) na prichytenie popruhu (4), pričom popruhom (4) je štít (1) na vrchnej strane pripojený k nosiču (5) na stabilizáciu štítu (1) pred tvárou a zabránenie rosenia a zahmlievania štítu (1) z vnútornej strany. 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Žilinská univerzita v Žiline; Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina 1; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Czán Andrej, prof. Ing., PhD.; Lúčna 566/38, 013 13 Rajecké Teplice; SK;
Czán Andrej; Lúčna 566/38, 013 13 Rajecké Teplice; SK;
Czán Tomáš; Lúčna 566/38, 013 13 Rajecké Teplice; SK;
Czánová Tatiana, Ing., PhD.; Lúčna 566/38, 013 13 Rajecké Teplice; SK;
Kameníková Zuzana, Ing.; Rajecká cesta 4, 013 13 Rajecké Teplice; SK;
Šajgalík Michal, doc. Ing., PhD.; Gaštanová 3088/48, 010 07 Žilina 7; SK;
Joch Richard, Ing., PhD.; Lanškrounská 1606/22, 060 01 Kežmarok 1; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  02.06.2024 
   Maximálna platnosť do  02.06.2030 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 12.05.2021 09/2021 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 16.09.2021 17/2021 FG2K
 
PUV 94-2020
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 94-2020
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 02.06.2020 Typ Doručené
1a Opis 02.06.2020 Typ Doručené
1b Nároky na ochranu 02.06.2020 Typ Doručené
1c Výkresy 02.06.2020 Typ Doručené
1d Plná moc 02.06.2020 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 03.06.2020 Typ Doručené
3 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 12.06.2020 Typ Platba
4 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 17.08.2020 Typ Odoslané
5 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 16.10.2020 Typ Doručené
5a Sprievodný list 16.10.2020 Typ Doručené
6 prvé predĺženie lehoty /bezplatne/ 22.10.2020 Typ Odoslané
7 Odpoveď na správu úradu 18.12.2020 Typ Doručené
7a Sprievodný list 18.12.2020 Typ Doručené
7b Opis 18.12.2020 Typ Doručené
8 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 09.03.2021 Typ Interné listy
10 výsledok rešerše 08.04.2021 Typ Interné listy
11 oznámenie o výsledku rešerše 12.04.2021 Typ Odoslané
12 pokyn na zverejnenie PÚV 09.04.2021 Typ Interné listy
13 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 23.08.2021 Typ Interné listy
14 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 02.09.2021 Typ Odoslané
PUV 94-2020
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku