Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 93-2020
(11)  Číslo úžitkového vzoru  9083 
(21)  Číslo prihlášky  93-2020 
(22)  Dátum podania prihlášky  01.06.2020 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  10.03.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  03.11.2020 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  10.03.2021 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  17.02.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  E04F 11/00   
(54)  Názov  Zabudovaná vysúvacia nájazdová rampa 
(57)  Anotácia  Zabudovaná vysúvacia nájazdová rampa pozostáva z puzdrového roštu (1), v ktorom sú uložené dva páry koľajníc (2), pričom v každom páre koľajníc (2) sú teleskopicky uložené nájazdové segmenty (3) rampy. Puzdrový rošt (1) nad každým párom koľajníc (2) má zabudovaný zasúvací nájazd (5). Jeden čelný nájazdový segment (3) rampy každého páru koľajníc (2) má sklápací príchyt (4). Nájazdové segmenty (3) rampy majú tvar písmena „U“ s prevismi po oboch stranách ramien, pričom ich previsy majú klzné plochy (6) na povrchu upravené mangánovým fosfátovaním. 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Slovenská technická univerzita v Bratislave; Vazovova 5, 812 43 Bratislava-Staré Mesto; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Gyurák Babeľová Zdenka, Ing., PhD.; Tehelná 7702/3A, 917 01 Trnava 1; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  01.06.2024 
   Maximálna platnosť do  01.06.2030 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 03.11.2020 11/2020 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 10.03.2021 05/2021 FG2K
 
PUV 93-2020
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 93-2020
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 01.06.2020 Typ Doručené
1a Opis 01.06.2020 Typ Doručené
1b Nároky na ochranu 01.06.2020 Typ Doručené
1c Výkresy 01.06.2020 Typ Doručené
1d Obrázok k anotácii 01.06.2020 Typ Doručené
1e Plná moc 01.06.2020 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 02.06.2020 Typ Doručené
3 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 12.06.2020 Typ Platba
4 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 14.08.2020 Typ Interné listy
5 rešeršná správa 10.09.2020 Typ Interné listy
6 výsledok rešerše 10.09.2020 Typ Interné listy
7 oznámenie o výsledku rešerše 11.09.2020 Typ Odoslané
8 pokyn na zverejnenie PÚV 10.09.2020 Typ Interné listy
9 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 15.02.2021 Typ Interné listy
10 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 18.03.2021 Typ Odoslané
PUV 93-2020
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku