Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 92-2020
(11)  Číslo úžitkového vzoru  9262 
(21)  Číslo prihlášky  92-2020 
(22)  Dátum podania prihlášky  25.05.2020 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  11.08.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  14.04.2021 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  11.08.2021 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  19.07.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  H02S 50/00   
(54)  Názov  Systém automatizovaného merania volt-ampérových charakteristík fotovoltických článkov v osvitovej komore 
(57)  Anotácia  Systém automatizovaného merania volt-ampérových charakteristík fotovoltických článkov v osvitovej komore sa vyznačuje tým, že integruje komponenty riadenia, regulácie, merania a vyhodnocovania do jedného celku, pričom svetelné a teplotné podmienky, počas ktorých sú vykonávané jednotlivé merania, sú zabezpečované v osvitovej komore (1). Fotovoltický článok (2), umiestnený v osvitovej komore (1), je osvetľovaný halogénovými žiarovkami (3), ktoré sú chladené ventilátormi (4), pričom svit a teplota sú regulované riadiacim blokom (6). Počas stabilizovaných svetelných a teplotných podmienok je fotovoltický článok (2) prostredníctvom programovateľnej rezistorovej dekády (8) zaťažovaný konkrétnymi hodnotami odporu (5), pri ktorých sú merané hodnoty jeho napätia a prúdu programovateľným multimetrom (7). Týmto spôsobom je zmeraná celá výkonová volt-ampérová charakteristika fotovoltického článku (2). Systém automatizovaného merania je riadený aplikačným softvérom, implementovaným v hostiteľskom počítači (9). Ten zabezpečuje vhodnú a rýchlu interpretáciu výsledkov merania. 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  RMC s.r.o.; Trenčianska 863/66, 018 51 Nová Dubnica; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Magyar Martin, Ing.; SNP 145/46, 914 41 Nemšová; SK;
Kebísek Jakub; Svoradova 443/10, 018 51 Nová Dubnica; SK;
Knocik Martin, Ing.; Železničná 800, 913 21 Trenčianska Turná; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  25.05.2024 
   Maximálna platnosť do  25.05.2030 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 14.04.2021 07/2021 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 11.08.2021 15/2021 FG2K
 
PUV 92-2020
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 92-2020
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 25.05.2020 Typ Doručené
1a Opis 25.05.2020 Typ Doručené
1b Anotácia 25.05.2020 Typ Doručené
1c Obrázok k anotácii 25.05.2020 Typ Doručené
1d Nároky na ochranu 25.05.2020 Typ Doručené
1e Výkresy 25.05.2020 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 26.05.2020 Typ Doručené
3 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 28.05.2020 Typ Platba
4 všeobecný referátnik 09.06.2020 Typ Odoslané
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 08.09.2020 Typ Odoslané
6 Odpoveď na správu úradu 16.11.2020 Typ Doručené
6a Anotácia 16.11.2020 Typ Doručené
6b Obrázok k anotácii 16.11.2020 Typ Doručené
6c Opis 16.11.2020 Typ Doručené
6d Nároky na ochranu 16.11.2020 Typ Doručené
7 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 02.12.2020 Typ Interné listy
8 rešeršná správa 09.03.2021 Typ Interné listy
9 výsledok rešerše 09.03.2021 Typ Interné listy
10 oznámenie o výsledku rešerše 09.03.2021 Typ Odoslané
11 pokyn na zverejnenie PÚV 09.03.2021 Typ Interné listy
12 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 15.07.2021 Typ Interné listy
13 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 12.08.2021 Typ Odoslané
PUV 92-2020
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku