Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 92-2019
(11)  Číslo úžitkového vzoru  8756 
(21)  Číslo prihlášky  92-2019 
(22)  Dátum podania prihlášky  25.06.2019 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  04.05.2020 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  02.12.2019 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  04.05.2020 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  02.04.2020 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B21C 51/00  B21D 24/04  G01L 1/04  G01N 3/04   
(54)  Názov  Inštrumentovaný prípravok na experimentálny výskum ťahania rúr 
(57)  Anotácia  Inštrumentovaný prípravok na experimentálny výskum ťahania rúr pozostáva z hornej, strednej a dolnej časti. Horná časť obsahuje upínaciu objímku (1) a rotačný upínač (2) s axiálnym valčekovým ložiskom (3). Do rotačného upínača sa upína ťahaná rúra (5) prostredníctvom závitovej tyče (4). Stredná časť obsahuje nosník (6), ťažnicu (7) v držiaku (8), závitové upínacie tyče (9) a matice (10). Dolná časť prípravku pozostáva z držiaka (11) tŕňa (12) upnutého na závitovej tyči (19) tŕňa (12), kosouhlého ložiska (13), tlačnej pružiny (14) a meradla (15) sily. 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Slovenská technická univerzita v Bratislave; Vazovova 5, 812 43 Bratislava - mestská časť Staré Mesto; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Martinkovič Maroš, prof. Ing., PhD.; Na hlinách 7, 917 01 Trnava 1; SK;
Görög Augustín, doc. Ing., PhD.; Ružová 7, 919 25 Šúrovce; SK;
Kovačócy Pavel, doc. Dr. Ing.; Štadiónová 9, 919 43 Cífer; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  25.06.2023 
   Maximálna platnosť do  25.06.2029 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 02.12.2019 12/2019 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 04.05.2020 05/2020 FG2K
 
PUV 92-2019
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 92-2019
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 25.06.2019 Typ Doručené
1a Opis 25.06.2019 Typ Doručené
1b Nároky na ochranu 25.06.2019 Typ Doručené
1c Výkresy 25.06.2019 Typ Doručené
1d Obrázok k anotácii 25.06.2019 Typ Doručené
1e Plná moc 25.06.2019 Typ Doručené
1f Generálna plná moc 25.06.2019 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 26.06.2019 Typ Doručené
3 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 08.07.2019 Typ Platba
4 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 14.08.2019 Typ Odoslané
5 Odpoveď na správu úradu 05.09.2019 Typ Doručené
5a Sprievodný list 05.09.2019 Typ Doručené
5b Opis 05.09.2019 Typ Doručené
6 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 10.09.2019 Typ Interné listy
8 výsledok rešerše 09.10.2019 Typ Interné listy
9 oznámenie o výsledku rešerše 09.10.2019 Typ Odoslané
10 pokyn na zverejnenie PÚV 09.10.2019 Typ Interné listy
11 Výpoveď plnej moci 11.02.2020 Typ Doručené
11a Príloha inde neuvedená 11.02.2020 Typ Doručené
12 všeobecný referátnik 26.02.2020 Typ Odoslané
13 záznam o ukončení konania o PÚV 23.03.2020 Typ Interné listy
14 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 23.03.2020 Typ Interné listy
15 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 24.04.2020 Typ Odoslané
PUV 92-2019
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zápis alebo zmena zástupcu 25.02.2020 Ing. Štefan Kováčik
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku