Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 92-2017
(11)  Číslo úžitkového vzoru  7983 
(21)  Číslo prihlášky  92-2017 
(22)  Dátum podania prihlášky  18.04.2017 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  04.01.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  02.08.2017 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  04.01.2018 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  23.11.2017 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  G01N 3/56  G01N 19/00   
(54)  Názov  Rotačný mikrotribometer na hodnotenie tribologických vlastností povrchov a povlakov konštrukčných materiálov 
(57)  Anotácia  Rotačný mikrotribometer s flexibilnou hlavou a prítlačnou hlavou s trojbodovým usporiadaním trecích kontaktných členov na hodnotenie tribologických vlastností povrchov a povlakov konštrukčných materiálov ako skúšobné zariadenie umožňuje mikroskopické a submikroskopické skúmanie procesov trenia a opotrebovania. Konštrukčné riešenie pozostáva z flexibilnej rotačnej hlavy (1), ktorá sa skladá z troch koncentrických kruhových prstencov. Vonkajší prstenec (5) tvorí rám a stredný prstenec (6) a vnútorný prstenec (7) sú vzájomne otočné okolo osí X a Y. Osi kĺbov (8) jedného prstenca sú kolmé na osi kĺbov druhého prstenca. Na vnútornom prstenci (7) je prichytená vzorka (3) zo skúšaného materiálu. Rám ako vonkajší prstenec (5) je otočný okolo osi Z a jeho rotačný pohyb vykonáva pohonná jednotka (4). Prítlak do miesta kontaktu zabezpečuje prítlačná hlava (2), ktorá tvorí druhý člen tribologickej dvojice a umožňuje umiestniť buď tri guľôčky, alebo tri čapy, aby sa vytvoril trojbodový kontakt. Sústava horných závaží (12) a spodných závaží (13) rôznej hmotnosti v súčinnosti so zemskou gravitáciou zabezpečí požadovanú hodnotu normálovej sily Fn v trojbodovom kontakte trecích teliesok (11). Na vzorku (3) zo skúšaného materiálu pôsobia sily, a to zvislá normálová sila Fn od sústavy horných závaží (12) a spodných závaží (13) a vodorovná trecia sila Fj, ktorá vznikne pri rotačnom pohybe v kontakte medzi trecími telieskami (11) a vzorkou (3) zo skúšaného materiálu. Rotačný pohyb prítlačnej hlavy (2) je zachytený snímačom (20) sily v tvare planžety, ktorá má jeden koniec votknutý v príchytoch držiaka (21) a druhý voľný koniec planžety zapadá do zárezov v sústave horných závaží (12) a spodných závaží (13). Riešenie s trojbodovým kontaktom a flexibilne prichytenou vzorkou (3) zo skúšaného materiálu umožňuje dosiahnuť kontinuálny a spojitý prívod energie do miesta kontaktu počas celého priebehu skúšky. 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Žilinská univerzita v Žiline; Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Bronček Jozef, doc. Ing., PhD.; Borová 3179/25, 010 07 Žilina; SK;
Dzimko Marián, prof. Ing., PhD.; Čajakova 4, 010 01 Žilina 1; SK;
Bašťovanský Ronald, Ing., PhD.; Karola Kmeťu 5/22, 010 08 Žilina 8; SK;
Poljak Silvester, Ing., PhD.; Prešovská 2/56, 010 08 Žilina; SK;
Nový František, Ing., PhD.; Brodňanská 108/18, 010 14 Žilina 14; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)  Kováčik Štefan, Ing.; Švabinského 906/14, 851 01 Bratislava – Petržalka; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  18.04.2021 
   Maximálna platnosť do  18.04.2027 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 02.08.2017 08/2017 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 04.01.2018 01/2018 FG2K
 
PUV 92-2017
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 92-2017
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 18.04.2017 Typ Doručené
1a Plná moc 18.04.2017 Typ Doručené
1b Opis 18.04.2017 Typ Doručené
1c Nároky na ochranu 18.04.2017 Typ Doručené
1d Výkresy 18.04.2017 Typ Doručené
1e Anotácia 18.04.2017 Typ Doručené
1f Obrázok k anotácii 18.04.2017 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 08.03.2018 Typ Doručené
3 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 09.05.2017 Typ Platba
4 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 08.06.2017 Typ Interné listy
5 rešeršná správa 15.06.2017 Typ Interné listy
6 výsledok rešerše 16.06.2017 Typ Odoslané
7 oznámenie o výsledku rešerše 16.06.2017 Typ Odoslané
8 pokyn na zverejnenie PÚV 15.06.2017 Typ Interné listy
9 záznam o ukončení konania o PÚV 02.11.2017 Typ Interné listy
10 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 03.11.2017 Typ Interné listy
11 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 09.01.2018 Typ Odoslané
PUV 92-2017
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku