Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉ







PRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 92-2015
(11)  Číslo úžitkového vzoru  7845 
(21)  Číslo prihlášky  92-2015 
(22)  Dátum podania prihlášky  27.05.2015 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  03.07.2017 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  02.02.2017 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  03.07.2017 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  07.06.2017 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B60R 21/02  B60R 22/00  B60R 19/00   
(54)  Názov  Bezpečnostný systém na ochranu pri preprave dopravnými prostriedkami a spôsob ochrany pri preprave 
(57)  Anotácia  Bezpečnostný systém má riadiacu jednotku (1), ktorá je napojená na riadiacu jednotku vozidla a je prepojená so zariadením (2) na zistenie a vyhodnotenie kolízie. Riadiaca jednotka (1) je prepojená s prednými vonkajšími airbagmi (3), so systémom (4) spomaľovania cestujúcich a prepravovaných telies, s vnútornými prednými airbagmi (5), so systémom (6) záchrany, s vonkajšími bočnými airbagmi (7), vonkajšími zadnými airbagmi (8). Bezpečnostný systém obsahuje vnútri dopravného prostriedku vnútorné bočné airbagy (9) a vnútorné zadné airbagy (10), zariadenie (11) na posunutie volantu a palubnej dosky, kameru (12) a zariadenie (13) na varovanie. 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Matula Peter, Ing.; Na hlinách 21, 917 01 Trnava; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Matula Peter, Ing.; Na hlinách 21, 917 01 Trnava; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)  GIRMAN IP Management, Girmanová Zuzana, Ing.; Olivová 10, 949 01 Nitra 1; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  zaniknutý 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV  27.05.2019 
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  27.05.2019 
   Maximálna platnosť do  27.05.2025 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  skončením jeho platnosti 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 02.02.2017 02/2017 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 03.07.2017 07/2017 FG2K
3 Zaniknuté úžitkové vzory uplynutím doby platnosti 04.02.2020 02/2020 MK2K
 
PUV 92-2015
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 92-2015
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 27.05.2015 Typ Doručené
1a Opis 27.05.2015 Typ Doručené
1b Nároky na ochranu 27.05.2015 Typ Doručené
1c Anotácia 27.05.2015 Typ Doručené
2 výzva na zaplatenie poplatku za podanie PÚV 19.06.2015 Typ Odoslané
3 08 Poplatok podanie prihlášky ÚV pôvodcom alebo spolupôvodcami 01.07.2015 Typ Platba
4 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 31.08.2015 Typ Odoslané
5 Odpoveď na správu úradu 19.10.2015 Typ Doručené
5a Opis 19.10.2015 Typ Doručené
5b Nároky na ochranu 19.10.2015 Typ Doručené
5c Anotácia 19.10.2015 Typ Doručené
5d Výkresy 19.10.2015 Typ Doručené
6 Plná moc 06.11.2015 Typ Doručené
7 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 16.12.2015 Typ Odoslané
8 Odpoveď na správu úradu 05.02.2016 Typ Doručené
8a Opis 05.02.2016 Typ Doručené
8b Nároky na ochranu 05.02.2016 Typ Doručené
8c Anotácia 05.02.2016 Typ Doručené
9 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 12.04.2016 Typ Odoslané
10 Odpoveď na správu úradu 01.06.2016 Typ Doručené
10a Anotácia 01.06.2016 Typ Doručené
10b Nároky na ochranu 01.06.2016 Typ Doručené
11 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 04.07.2016 Typ Interné listy
12 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 08.07.2016 Typ Odoslané
13 Odpoveď na správu úradu 18.08.2016 Typ Doručené
14 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 23.08.2016 Typ Interné listy
15 rešeršná správa 09.12.2016 Typ Interné listy
16 výsledok rešerše 09.12.2016 Typ Odoslané
17 oznámenie o výsledku rešerše 09.12.2016 Typ Odoslané
18 pokyn na zverejnenie PÚV 09.12.2016 Typ Interné listy
19 záznam o ukončení konania o PÚV 11.05.2017 Typ Interné listy
20 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 11.05.2017 Typ Interné listy
21 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 26.06.2017 Typ Odoslané
PUV 92-2015
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku