Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 90-2018
(11)  Číslo úžitkového vzoru  8612 
(21)  Číslo prihlášky  90-2018 
(22)  Dátum podania prihlášky  17.05.2018 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  05.11.2019 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  06.05.2019 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  05.11.2019 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  24.09.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  H01B 13/012  H01B 13/06  G01B 15/02  G01B 17/02  G01N 22/02   
(54)  Názov  Zariadenie na kontrolu parametrov elektrických káblov a spôsob stanovenia rýchlosti šírenia ultrazvuku v plášti a/alebo v izolácii vodičov elektrického kábla 
(57)  Anotácia  Zariadenie na kontrolu parametrov elektrických káblov je riešené tak, že za zariadením (7) na výrobu elektrických káblov (8) je zaradená ultrazvuková sonda (12) merania hrúbky plášťa (10) elektrického kábla (8) a/alebo pred zariadením (5) na ďalšie spracovanie a úpravy elektrických vodičov (2) sú zaradené ultrazvukové sondy (11) merania hrúbky izolácií (4) elektrických vodičov (2). Výstupy ultrazvukovej sondy (12) merania hrúbky plášťa (10) elektrického kábla (8) a/alebo výstupy ultrazvukových sond (11) merania hrúbky izolácií (4) elektrických vodičov (2) sú pripojené na ultrazvukový merač (13) hrúbky plášťa (10) elektrického kábla (8) alebo hrúbky izolácií (4) elektrických vodičov (2). Spôsob určenia rýchlosti šírenia ultrazvuku v plášti elektrického kábla alebo v izoláciách elektrických vodičov káblov aparatúrou je založený na tom, že rýchlosť (v) sa vypočíta zo známej hrúbky (l) plášťa (10) elektrického kábla (8) alebo izolácií (4) elektrických vodičov (2), z rýchlosti (v') šírenia ultrazvuku nastavenej na ultrazvukovom merači (13) hrúbky a z hrúbky (l') plášťa (10) elektrického kábla (8) alebo izolácií (4) elektrických vodičov (2) zmeranej ultrazvukovým meračom (13) hrúbky pri nastavenej rýchlosti (v') šírenia ultrazvuku. 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Slovenská technická univerzita v Bratislave; Vazovova 2757/5, Bratislava-Staré Mesto 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Martinka Jozef, doc. Ing., PhD.; Železná Breznica 192, 962 34 Železná Breznica; SK;
Balog Karol, prof. Ing., PhD.; Cintorínska 258/31, 900 28 Ivanka pri Dunaji; SK;
Sulová Janka, Ing.; Súmračná 4, 821 02 Bratislava; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  17.05.2025 
   Maximálna platnosť do  17.05.2028 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 06.05.2019 5/2019 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 05.11.2019 11/2019 FG2K
3 Predĺženie platnosti úžitkových vzorov 07.12.2022 23/2022 ND2K
 
PUV 90-2018
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 15.06.2018 68,00 EUR
Poplatok za 1. predĺženie platnosti úžitkového vzoru 21.11.2022 230,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 90-2018
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 17.05.2018 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Anotácia 17.05.2018 Typ Doručené
Nároky na ochranu 17.05.2018 Typ Doručené
Obrázok k anotácii 17.05.2018 Typ Doručené
Opis 17.05.2018 Typ Doručené
Výkresy 17.05.2018 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 18.05.2018 Typ Doručené
výzva na zaplatenie poplatku za podanie PÚV 13.06.2018 Typ Odoslané
09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 18.06.2018 Typ Platba
Doplnenie materiálov 27.08.2018 Typ Doručené
Plná moc 27.08.2018 Typ Doručené
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 11.01.2019 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 01.02.2019 Typ Doručené
Anotácia 01.02.2019 Typ Doručené
Nároky na ochranu 01.02.2019 Typ Doručené
Obrázok k anotácii 01.02.2019 Typ Doručené
Opis 01.02.2019 Typ Doručené
Výkresy 01.02.2019 Typ Doručené
záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 08.03.2019 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie PÚV 13.03.2019 Typ Interné listy
rešeršná správa 13.03.2019 Typ Interné listy
oznámenie o výsledku rešerše 14.03.2019 Typ Odoslané
výsledok rešerše 14.03.2019 Typ Interné listy
pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 17.09.2019 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 18.10.2019 Typ Odoslané
Výpoveď plnej moci 11.02.2020 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 11.02.2020 Typ Doručené
všeobecný referátnik 26.02.2020 Typ Odoslané
Žiadosť o predĺženie platnosti zápisu úžitkového vzoru (po 1. raz o tri roky) 04.05.2022 Typ Doručené
Plná moc 04.05.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 04.05.2022 Typ Odoslané
rozhodnutie o zastavení konania (nezaplatenie poplatku za predĺženie platnosti UV) 03.06.2022 Typ Odoslané
Žiadosť o predĺženie platnosti zápisu úžitkového vzoru (po 1. raz o tri roky) 17.11.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Sprievodný list 17.11.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 18.11.2022 Typ Odoslané
predĺženie doby platnosti ÚV 23.11.2022 Typ Odoslané
PUV 90-2018
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zápis alebo zmena zástupcu 26.02.2020 Kováčik Štefan, Ing.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku