Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
PUV 90-2018
(11)  Utility Model Number  8612 
(21)  Application Number  90-2018 
(22)  Application Date  17.05.2018 
(24)  Date from Which Utility Model Has Effect  05.11.2019 
(31)  Priority Number   
(32)  Priority Date   
(33)  Country or Authority of Priority   
(43)  Application Publication Date  06.05.2019 
(45)  Publication of Registration Date  05.11.2019 
(47)  Date of registration and making available to the public  24.09.2019 
(51)  International Patent Classification  H01B 13/012  H01B 13/06  G01B 15/02  G01B 17/02  G01N 22/02   
(54)  Title  Zariadenie na kontrolu parametrov elektrických káblov a spôsob stanovenia rýchlosti šírenia ultrazvuku v plášti a/alebo v izolácii vodičov elektrického kábla 
(57)  Abstract  Zariadenie na kontrolu parametrov elektrických káblov je riešené tak, že za zariadením (7) na výrobu elektrických káblov (8) je zaradená ultrazvuková sonda (12) merania hrúbky plášťa (10) elektrického kábla (8) a/alebo pred zariadením (5) na ďalšie spracovanie a úpravy elektrických vodičov (2) sú zaradené ultrazvukové sondy (11) merania hrúbky izolácií (4) elektrických vodičov (2). Výstupy ultrazvukovej sondy (12) merania hrúbky plášťa (10) elektrického kábla (8) a/alebo výstupy ultrazvukových sond (11) merania hrúbky izolácií (4) elektrických vodičov (2) sú pripojené na ultrazvukový merač (13) hrúbky plášťa (10) elektrického kábla (8) alebo hrúbky izolácií (4) elektrických vodičov (2). Spôsob určenia rýchlosti šírenia ultrazvuku v plášti elektrického kábla alebo v izoláciách elektrických vodičov káblov aparatúrou je založený na tom, že rýchlosť (v) sa vypočíta zo známej hrúbky (l) plášťa (10) elektrického kábla (8) alebo izolácií (4) elektrických vodičov (2), z rýchlosti (v') šírenia ultrazvuku nastavenej na ultrazvukovom merači (13) hrúbky a z hrúbky (l') plášťa (10) elektrického kábla (8) alebo izolácií (4) elektrických vodičov (2) zmeranej ultrazvukovým meračom (13) hrúbky pri nastavenej rýchlosti (v') šírenia ultrazvuku. 
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Slovenská technická univerzita v Bratislave; Vazovova 2757/5, Bratislava-Staré Mesto 
(72)  Inventor(s)  Martinka Jozef, doc. Ing., PhD.; Železná Breznica 192, 962 34 Železná Breznica; SK;
Balog Karol, prof. Ing., PhD.; Cintorínska 258/31, 900 28 Ivanka pri Dunaji; SK;
Sulová Janka, Ing.; Súmračná 4, 821 02 Bratislava; SK 
(74)  Attorney(s)   
(86)  International Application Number   
(87)  International Publication Number   
   Procedural Status  zapísaný úžitkový vzor 
   Legal Status  platný 
   Published Utility Model Application  PDF 
   Utility model  PDF 
   Correction Documents   
   Cancellation of Utility Model   
   Partial Cancellation of Utility Model   
   Lapse of Utility Model   
   Lien on Utility Model  No 
   Number of Related Application   
   Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
   Utility Model Validity minimum until  17.05.2025 
   Utility Model Validity maximum until  17.05.2028 
   Reason for Utility Model Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 06.05.2019 5/2019 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 05.11.2019 11/2019 FG2K
3 Predĺženie platnosti úžitkových vzorov 07.12.2022 23/2022 ND2K
 
PUV 90-2018
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Refund Date Refunded Amount
09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 15.06.2018 68,00 EUR
Poplatok za 1. predĺženie platnosti úžitkového vzoru 21.11.2022 230,00 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

PUV 90-2018
S/N Item Name Date Type Document Payment
Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 17.05.2018 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Anotácia 17.05.2018 Type Delivered
Nároky na ochranu 17.05.2018 Type Delivered
Obrázok k anotácii 17.05.2018 Type Delivered
Opis 17.05.2018 Type Delivered
Výkresy 17.05.2018 Type Delivered
Potvrdenie o podaní 18.05.2018 Type Delivered
výzva na zaplatenie poplatku za podanie PÚV 13.06.2018 Type Sent document
09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 18.06.2018 Type Payment
Doplnenie materiálov 27.08.2018 Type Delivered
Plná moc 27.08.2018 Type Delivered
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 11.01.2019 Type Sent document
Odpoveď na správu úradu 01.02.2019 Type Delivered
Anotácia 01.02.2019 Type Delivered
Nároky na ochranu 01.02.2019 Type Delivered
Obrázok k anotácii 01.02.2019 Type Delivered
Opis 01.02.2019 Type Delivered
Výkresy 01.02.2019 Type Delivered
záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 08.03.2019 Type Internal Letter
pokyn na zverejnenie PÚV 13.03.2019 Type Internal Letter
rešeršná správa 13.03.2019 Type Internal Letter
oznámenie o výsledku rešerše 14.03.2019 Type Sent document
výsledok rešerše 14.03.2019 Type Internal Letter
pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 17.09.2019 Type Internal Letter
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 18.10.2019 Type Sent document
Výpoveď plnej moci 11.02.2020 Type Delivered
Príloha inde neuvedená 11.02.2020 Type Delivered
všeobecný referátnik 26.02.2020 Type Sent document
Žiadosť o predĺženie platnosti zápisu úžitkového vzoru (po 1. raz o tri roky) 04.05.2022 Type Delivered
Plná moc 04.05.2022 Type Delivered
Potvrdenie o podaní 04.05.2022 Type Sent document
rozhodnutie o zastavení konania (nezaplatenie poplatku za predĺženie platnosti UV) 03.06.2022 Type Sent document
Žiadosť o predĺženie platnosti zápisu úžitkového vzoru (po 1. raz o tri roky) 17.11.2022 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Sprievodný list 17.11.2022 Type Delivered
Potvrdenie o podaní 18.11.2022 Type Sent document
predĺženie doby platnosti ÚV 23.11.2022 Type Sent document
PUV 90-2018
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
1 Zápis alebo zmena zástupcu 26.02.2020 Kováčik Štefan, Ing.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku