Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 90-2008
(11)  Číslo úžitkového vzoru  5374 
(21)  Číslo prihlášky  90-2008 
(22)  Dátum podania prihlášky  01.08.2008 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  08.03.2010 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  07.09.2009 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  08.03.2010 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  20.01.2010 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  G09B 23/22  G02B 27/12   
(54)  Názov  Zariadenie na demonštráciu princípov farebného videnia 
(57)  Anotácia  Zariadenie na demonštráciu princípov farebného videnia pomocou skladania svetla troch luminiscenčných diód (1), vyžarujúcich svetlo základných farieb, pozostáva z luminiscenčných diód (1), z homogenizátora (2) smerovej svietivosti, z difúznej vrstvy (3), z optického zobrazovacieho prvku (4) a z tienidla (5). Homogenizátor (2) smerovej svietivosti tvorí teleso s dutinami, v ktorých sú umiestnené luminiscenčné diódy (1). V blízkosti povrchu homogenizátora (2) smerovej svietivosti je umiestnená difúzna vrstva (3). Optický zobrazovací prvok (4) na tienidle (5), uloženom medzi optickým zobrazovacím prvkom (4) a rovinou ostrého obrazu luminiscenčných diód (1), vytvára svetelné stopy luminiscenčných diód (1). V miestach prekryvu svetelných stôp všetkých troch luminiscenčných diód (1) sa vytvorí plocha s osvetlením, ktoré je zrakom vnímané ako biele. Na prekryve dvoch zdrojov je plocha žltá, fialová a tyrkysová a na okrajoch, kde nedochádza k prekryvu, je vidieť osvetlenie s farbou jednotlivých luminiscenčných diód (1). 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Žilinská univerzita v Žiline; Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Pudiš Dušan, doc. Ing., PhD.; Kubínska 10, 010 08 Žilina; SK;
Turek Ivan, doc. RNDr., CSc.; Berlínska 4, 010 08 Žilina; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  zaniknutý 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV  01.08.2012 
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  01.08.2012 
   Maximálna platnosť do  01.08.2018 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  skončením jeho platnosti 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 07.09.2009 09/2009 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 08.03.2010 03/2010 FG2K
3 Zaniknuté úžitkové vzory uplynutím doby platnosti 03.05.2013 05/2013 MK2K
 
PUV 90-2008
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 90-2008
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie prihlášky otatnými prihlasovateľmi 01.08.2008 Typ Doručené
1a Opis 01.08.2008 Typ Doručené
1b Nároky na ochranu 01.08.2008 Typ Doručené
1c Anotácia 01.08.2008 Typ Doručené
1d Obrázok k anotácii 01.08.2008 Typ Doručené
2 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 22.08.2008 Typ Platba
3 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 30.10.2008 Typ Odoslané
4 Prepracované podlohy 12.12.2008 Typ Doručené
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 03.03.2009 Typ Odoslané
6 Prepracované podlohy 22.04.2009 Typ Doručené
7 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 30.06.2009 Typ Interné listy
8 rešeršná správa 02.07.2009 Typ Interné listy
9 výsledok rešerše 03.07.2009 Typ Odoslané
10 oznámenie o výsledku rešerše 03.07.2009 Typ Odoslané
11 pokyn na zverejnenie PÚV 06.07.2009 Typ Interné listy
12 záznam o ukončení konania o PÚV 17.12.2009 Typ Interné listy
13 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 17.12.2009 Typ Interné listy
14 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 12.03.2010 Typ Odoslané
PUV 90-2008
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku