Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 9-2016
(11)  Číslo úžitkového vzoru  7629 
(21)  Číslo prihlášky  9-2016 
(22)  Dátum podania prihlášky  01.02.2016 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  01.12.2016 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  01.07.2016 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  01.12.2016 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  18.10.2016 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B28D 1/14  E21B 7/04  E21B 44/02   
(54)  Názov  Zariadenie na dodatočné vytvorenie otvorov pre inštalačné rozvody bez porušenia povrchu stavebnej konštrukcie 
(57)  Anotácia  Zariadenie na dodatočné vytvorenie otvorov pre inštalačné rozvody bez porušenia povrchu stavebnej konštrukcie pozostáva z vŕtacej jednotky (1) alebo taviacej jednotky a pohybovej jednotky (3), ktoré sú ovládané riadiacou jednotkou. Vŕtacia jednotka (1) sa skladá z vŕtacej časti (11), ktorá obsahuje vŕtací motorček (112) a vrták (111), nastavovacej časti (13), ktorá obsahuje najmä sústavu otočných kĺbov (133), pohybovej časti (12), ktorá obsahuje prídržný magnet (121), otočné valce (122) a silikónový pás (123), a tiež z odsávacej časti (14). Taviaca jednotka sa skladá z taviacej časti, ktorá obsahuje taviaci valec s výhrevnou patrónou, nastavovacej časti, ktorá obsahuje najmä sústavu otočných kĺbov, pohybovej časti, ktorá obsahuje prídržný magnet, otočné valce a silikónový pás, a tiež z chladiacej časti. Pohybová jednotka (3) sa skladá z pohybovej časti (31), ktorá obsahuje najmä pogumované kolesá (311) a (312), prídržnej časti (32), ktorá obsahuje prídržný magnet (321), usmerňovací magnet (322) a sústavu hallových senzorov (323) a (324), a tiež z detegovacej časti (33). Riadiaca jednotka sa skladá z časti na ovládanie vŕtacej jednotky (1) alebo taviacej jednotky, časti na ovládanie pohybovej jednotky (3) a zo signalizačnej časti. 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Technická univerzita v Košiciach; Letná 1/9, Košice-Sever 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Dubecký Dominik, Ing.; Nová 65, 054 01 Levoča; SK;
Kozlovská Mária, prof. Ing., PhD.; Na močidlách 12, 040 18 Košice; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  01.02.2023 
   Maximálna platnosť do  01.02.2026 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 01.07.2016 7/2016 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 01.12.2016 12/2016 FG2K
3 Predĺženie platnosti úžitkových vzorov 04.02.2020 2/2020 ND2K
 
PUV 9-2016
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 09.02.2016 66,00 EUR
03 Poplatok za vydanie druhopisu, výpisu z registra 24.10.2016 3,00 EUR
22 Poplatok za 1. predĺženie platnosti ÚV 17.01.2020 80,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 9-2016
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 01.02.2016 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Anotácia 01.02.2016 Typ Doručené
Nároky na ochranu 01.02.2016 Typ Doručené
Obrázok k anotácii 01.02.2016 Typ Doručené
Opis 01.02.2016 Typ Doručené
Výkresy 01.02.2016 Typ Doručené
výzva na zaplatenie poplatku za podanie PÚV 09.02.2016 Typ Odoslané
09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 10.02.2016 Typ Platba
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 18.02.2016 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 03.03.2016 Typ Doručené
Nároky na ochranu 03.03.2016 Typ Doručené
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 08.03.2016 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 29.03.2016 Typ Doručené
Anotácia 29.03.2016 Typ Doručené
Nároky na ochranu 29.03.2016 Typ Doručené
Opis 29.03.2016 Typ Doručené
Výkresy 29.03.2016 Typ Doručené
Plná moc 15.04.2016 Typ Doručené
záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 25.04.2016 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie PÚV 04.05.2016 Typ Interné listy
rešeršná správa 04.05.2016 Typ Interné listy
oznámenie o výsledku rešerše 04.05.2016 Typ Odoslané
výsledok rešerše 04.05.2016 Typ Interné listy
záznam o ukončení konania o PÚV 28.09.2016 Typ Interné listy
pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 11.10.2016 Typ Interné listy
Žiadosť o vydanie výpisu z registra, druhopisu, kópie, odpisu 24.10.2016 Typ Doručené
Oznámenie k poplatkom 24.10.2016 Typ Doručené
Žiadosť o vydanie výpisu z registra, druhopisu, kópie, odpisu 25.10.2016 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
03 Poplatok za vydanie druhopisu, výpisu z registra 26.10.2016 Typ Platba
sprievodný list k výpisu z registra ÚV 04.11.2016 Typ Odoslané
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 02.12.2016 Typ Odoslané
Žiadosť o predĺženie platnosti zápisu úžitkového vzoru (po 1. raz o tri roky) 07.01.2020 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 07.01.2020 Typ Doručené
Sprievodný list 07.01.2020 Typ Doručené
predĺženie doby platnosti ÚV 20.01.2020 Typ Odoslané
22 Poplatok za 1. predĺženie platnosti ÚV 20.01.2020 Typ Platba
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu úžitkového vzoru 05.08.2022 Typ Odoslané
PUV 9-2016
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku