Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 89-2022
(11)  Číslo úžitkového vzoru   
(21)  Číslo prihlášky  89-2022 
(22)  Dátum podania prihlášky  08.07.2022 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky   
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru   
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B05B 7/00   
(54)  Názov  Modulárny dávkovač partikulárneho materiálu a pást 
(57)  Anotácia   
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Slovenská technická univerzita v Bratislave; Vazovova 2757/5, Bratislava-Staré Mesto;
Univerzita Komenského v Bratislave; Šafárikovo námestie 6, 814 99 Bratislava - mestská časť Staré Mesto; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Macho Oliver, Ing., PhD.; Trenčianska 332/58, Beluša;
Čierny Matúš, Ing.; Brečtanová 6544/12A, Bernolákovo;
Gabrišová Ľudmila, Mgr., PhD.; Stará Kremnička 75;
Blaško Jaroslav, RNDr., PhD.; Bazovského 1811/11, Bratislava-Dúbravka 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  v konaní 
   Právny stav zapísaného ÚV   
   Zverejnená prihláška   
   Úžitkový vzor   
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
PUV 89-2022
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok podanie prihlášky úžitkového vzoru 14.07.2022 34,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 89-2022
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 08.07.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Nároky na ochranu 08.07.2022 Typ Doručené
Obrázok k anotácii 08.07.2022 Typ Doručené
Opis 08.07.2022 Typ Doručené
Plná moc 08.07.2022 Typ Doručené
Výkresy 08.07.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 11.07.2022 Typ Doručené
PUV 89-2022
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku