Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 89-2021
(11)  Číslo úžitkového vzoru   
(21)  Číslo prihlášky  89-2021 
(22)  Dátum podania prihlášky  18.06.2021 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  27.10.2021 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru   
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A01K 29/00  G01N 33/497  A01K 5/02  A01K 7/02  G06Q 50/02   
(54)  Názov  Spôsob a systém na optimalizáciu kŕmenia hospodárskych zvierat, najmä dojníc  
(57)  Anotácia  Opisuje sa spôsob optimalizácie kŕmenia hospodárskych zvierat, najmä dojníc, pri ktorom sa meria zloženie vzduchu vydychovaného hospodárskymi zvieratami a následne sa podľa obsahu vybraných plynov vo vydychovanom vzduchu riadi zloženie krmiva, pričom sa priebežne meria zloženie vzduchu a teplota vzduchu v priestore ustajnenia stáda, zaznamenávajú sa údaje o zložení vydaného krmiva a zároveň sa meria výkonnosť stáda, tieto údaje za viacero dní sa štatisticky analyzujú a množstvo a/alebo zloženie krmiva v ďalšej fáze chovu sa následne určí optimalizáciou pomocou strojového učenia, kedy sa rozpoznávajú súvislosti medzi nameranou výkonnosťou, zložením krmiva a štatistickými dátami z merania prostredia, pričom optimalizačný algoritmus je nastavený na dosiahnutie minimálnej ceny krmiva a/alebo maximálnej výkonnosti stáda hospodárskych zvierat. 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Ediris s.r.o.; Brodná 15, 919 35 Hrnčiarovce nad Parnou; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Kredatus Simeon; Brodná 15, 919 35 Hrnčiarovce nad Parnou; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)  LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o.; Sliačska 1/A, 831 02 Bratislava-Nové Mesto; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  v konaní - zverejnená prihláška 
   Právny stav zapísaného ÚV   
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor   
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 27.10.2021 20/2021 BA2K
 
PUV 89-2021
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 89-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 18.06.2021 Typ Doručené
1a Plná moc 18.06.2021 Typ Doručené
1b Doklad o nadobudnutí práva na riešenie 18.06.2021 Typ Doručené
1c Obrázok k anotácii 18.06.2021 Typ Doručené
1d Výkresy 18.06.2021 Typ Doručené
1e Nároky na ochranu 18.06.2021 Typ Doručené
1f Opis 18.06.2021 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 18.06.2021 Typ Doručené
3 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 24.06.2021 Typ Platba
4 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 06.07.2021 Typ Odoslané
5 Odpoveď na správu úradu 06.09.2021 Typ Doručené
5a Sprievodný list 06.09.2021 Typ Doručené
5b Opis 06.09.2021 Typ Doručené
5c Opis 06.09.2021 Typ Doručené
5d Nároky na ochranu 06.09.2021 Typ Doručené
5e Nároky na ochranu 06.09.2021 Typ Doručené
5f Výkresy 06.09.2021 Typ Doručené
5g Anotácia 06.09.2021 Typ Doručené
6 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 08.09.2021 Typ Interné listy
8 výsledok rešerše 30.09.2021 Typ Interné listy
9 oznámenie o výsledku rešerše 30.09.2021 Typ Odoslané
10 pokyn na zverejnenie PÚV 30.09.2021 Typ Interné listy
PUV 89-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku