Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
PUV 89-2021
(11)  Utility Model Number   
(21)  Application Number  89-2021 
(22)  Application Date  18.06.2021 
(24)  Date from Which Utility Model Has Effect   
(31)  Priority Number   
(32)  Priority Date   
(33)  Country or Authority of Priority   
(43)  Application Publication Date  27.10.2021 
(45)  Publication of Registration Date   
(47)  Date of registration and making available to the public   
(51)  International Patent Classification  A01K 29/00  G01N 33/497  A01K 5/02  A01K 7/02  G06Q 50/02   
(54)  Title  Spôsob a systém na optimalizáciu kŕmenia hospodárskych zvierat, najmä dojníc  
(57)  Abstract  Opisuje sa spôsob optimalizácie kŕmenia hospodárskych zvierat, najmä dojníc, pri ktorom sa meria zloženie vzduchu vydychovaného hospodárskymi zvieratami a následne sa podľa obsahu vybraných plynov vo vydychovanom vzduchu riadi zloženie krmiva, pričom sa priebežne meria zloženie vzduchu a teplota vzduchu v priestore ustajnenia stáda, zaznamenávajú sa údaje o zložení vydaného krmiva a zároveň sa meria výkonnosť stáda, tieto údaje za viacero dní sa štatisticky analyzujú a množstvo a/alebo zloženie krmiva v ďalšej fáze chovu sa následne určí optimalizáciou pomocou strojového učenia, kedy sa rozpoznávajú súvislosti medzi nameranou výkonnosťou, zložením krmiva a štatistickými dátami z merania prostredia, pričom optimalizačný algoritmus je nastavený na dosiahnutie minimálnej ceny krmiva a/alebo maximálnej výkonnosti stáda hospodárskych zvierat. 
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Ediris s.r.o.; Brodná 15, 919 35 Hrnčiarovce nad Parnou; SK 
(72)  Inventor(s)  Kredatus Simeon; Brodná 15, 919 35 Hrnčiarovce nad Parnou; SK 
(74)  Attorney(s)  LITVÁKOVÁ A SPOL., s. r. o.; Sliačska 1/A, 831 02 Bratislava-Nové Mesto; SK 
(86)  International Application Number   
(87)  International Publication Number   
   Procedural Status  v konaní - zverejnená prihláška 
   Legal Status   
   Published Utility Model Application  PDF 
   Utility model   
   Correction Documents   
   Cancellation of Utility Model   
   Partial Cancellation of Utility Model   
   Lapse of Utility Model   
   Lien on Utility Model  No 
   Number of Related Application   
   Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
   Utility Model Validity minimum until   
   Utility Model Validity maximum until   
   Reason for Utility Model Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 27.10.2021 20/2021 BA2K
 
PUV 89-2021
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

PUV 89-2021
S/N Item Name Date Type Document
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 18.06.2021 Type Delivered
1a Plná moc 18.06.2021 Type Delivered
1b Doklad o nadobudnutí práva na riešenie 18.06.2021 Type Delivered
1c Obrázok k anotácii 18.06.2021 Type Delivered
1d Výkresy 18.06.2021 Type Delivered
1e Nároky na ochranu 18.06.2021 Type Delivered
1f Opis 18.06.2021 Type Delivered
2 Potvrdenie o podaní 18.06.2021 Type Delivered
3 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 24.06.2021 Type Payment
4 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 06.07.2021 Type Sent document
5 Odpoveď na správu úradu 06.09.2021 Type Delivered
5a Sprievodný list 06.09.2021 Type Delivered
5b Opis 06.09.2021 Type Delivered
5c Opis 06.09.2021 Type Delivered
5d Nároky na ochranu 06.09.2021 Type Delivered
5e Nároky na ochranu 06.09.2021 Type Delivered
5f Výkresy 06.09.2021 Type Delivered
5g Anotácia 06.09.2021 Type Delivered
6 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 08.09.2021 Type Internal Letter
8 výsledok rešerše 30.09.2021 Type Internal Letter
9 oznámenie o výsledku rešerše 30.09.2021 Type Sent document
10 pokyn na zverejnenie PÚV 30.09.2021 Type Internal Letter
PUV 89-2021
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku