Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 89-2018
(11)  Číslo úžitkového vzoru  8421 
(21)  Číslo prihlášky  89-2018 
(22)  Dátum podania prihlášky  14.05.2018 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  06.05.2019 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  01.10.2018 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  06.05.2019 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  12.03.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  G01N 1/04  B23B 15/00  B23B 25/00   
(54)  Názov  Prípravok na odoberanie vzorky koreňa triesky pri vŕtaní 
(57)  Anotácia  Prípravok na odoberanie vzorky koreňa triesky pri vŕtaní sa skladá z vŕtaného obrobku (1) s výstupkom (2) a podložky (3) s kruhovým otvorom (4), pričom výstupok (2) vŕtaného obrobku (1) je uložený v kruhovom otvore (4) podložky (3). Priemer výstupku (2) na vŕtanom obrobku (1) je zhodný s priemerom vŕtacieho nástroja (5). Pritom tolerancia uloženia výstupku (2) na vŕtanom obrobku (1) a kruhového otvoru (4) v podložke (3) je H11/c11. 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Slovenská technická univerzita v Bratislave; Vazovova 2757/5, Bratislava-Staré Mesto 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Necpal Martin, Ing., PhD.; Nová dolina 750/31, 967 01 Kremnica 1; SK;
Kuruc Marcel, Ing., PhD.; Konopná ulica 3062/4, 934 05 Levice 5; SK;
Václav Štefan, doc. Ing., PhD.; ul. Ludvika van Beethovena 5653/34, 917 08 Trnava 8; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  14.05.2025 
   Maximálna platnosť do  14.05.2028 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 01.10.2018 10/2018 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 06.05.2019 5/2019 FG2K
3 Predĺženie platnosti úžitkových vzorov 21.12.2022 24/2022 ND2K
 
PUV 89-2018
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 05.06.2018 3,40 EUR
09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 05.06.2018 64,60 EUR
Poplatok za 1. predĺženie platnosti úžitkového vzoru 21.11.2022 230,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 89-2018
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 14.05.2018 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Anotácia 14.05.2018 Typ Doručené
Nároky na ochranu 14.05.2018 Typ Doručené
Obrázok k anotácii 14.05.2018 Typ Doručené
Opis 14.05.2018 Typ Doručené
Výkresy 14.05.2018 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 15.05.2018 Typ Doručené
Doplnenie materiálov 24.05.2018 Typ Doručené
Plná moc 24.05.2018 Typ Doručené
09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 06.06.2018 Typ Platba
09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 06.06.2018 Typ Platba
záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 12.07.2018 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie PÚV 17.08.2018 Typ Interné listy
rešeršná správa 17.08.2018 Typ Interné listy
oznámenie o výsledku rešerše 17.08.2018 Typ Odoslané
výsledok rešerše 17.08.2018 Typ Interné listy
pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 05.03.2019 Typ Interné listy
záznam o ukončení konania o PÚV 05.03.2019 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 17.04.2019 Typ Odoslané
Výpoveď plnej moci 11.02.2020 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 11.02.2020 Typ Doručené
všeobecný referátnik 26.02.2020 Typ Odoslané
Žiadosť o predĺženie platnosti zápisu úžitkového vzoru (po 1. raz o tri roky) 04.05.2022 Typ Doručené
Plná moc 04.05.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 04.05.2022 Typ Odoslané
rozhodnutie o zastavení konania (nezaplatenie poplatku za predĺženie platnosti UV) 03.06.2022 Typ Odoslané
Žiadosť o predĺženie platnosti zápisu úžitkového vzoru (po 1. raz o tri roky) 14.11.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Sprievodný list 14.11.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 15.11.2022 Typ Odoslané
predĺženie doby platnosti ÚV 25.11.2022 Typ Odoslané
PUV 89-2018
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zápis alebo zmena zástupcu 26.02.2020 Kováčik Štefan, Ing.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku