Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
PUV 89-2018
(11)  Utility Model Number  8421 
(21)  Application Number  89-2018 
(22)  Application Date  14.05.2018 
(24)  Date from Which Utility Model Has Effect  06.05.2019 
(31)  Priority Number   
(32)  Priority Date   
(33)  Country or Authority of Priority   
(43)  Application Publication Date  01.10.2018 
(45)  Publication of Registration Date  06.05.2019 
(47)  Date of registration and making available to the public  12.03.2019 
(51)  International Patent Classification  G01N 1/04  B23B 15/00  B23B 25/00   
(54)  Title  Prípravok na odoberanie vzorky koreňa triesky pri vŕtaní 
(57)  Abstract  Prípravok na odoberanie vzorky koreňa triesky pri vŕtaní sa skladá z vŕtaného obrobku (1) s výstupkom (2) a podložky (3) s kruhovým otvorom (4), pričom výstupok (2) vŕtaného obrobku (1) je uložený v kruhovom otvore (4) podložky (3). Priemer výstupku (2) na vŕtanom obrobku (1) je zhodný s priemerom vŕtacieho nástroja (5). Pritom tolerancia uloženia výstupku (2) na vŕtanom obrobku (1) a kruhového otvoru (4) v podložke (3) je H11/c11. 
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Slovenská technická univerzita v Bratislave; Vazovova 2757/5, Bratislava-Staré Mesto 
(72)  Inventor(s)  Necpal Martin, Ing., PhD.; Nová dolina 750/31, 967 01 Kremnica 1; SK;
Kuruc Marcel, Ing., PhD.; Konopná ulica 3062/4, 934 05 Levice 5; SK;
Václav Štefan, doc. Ing., PhD.; ul. Ludvika van Beethovena 5653/34, 917 08 Trnava 8; SK 
(74)  Attorney(s)   
(86)  International Application Number   
(87)  International Publication Number   
   Procedural Status  zapísaný úžitkový vzor 
   Legal Status  platný 
   Published Utility Model Application  PDF 
   Utility model  PDF 
   Correction Documents   
   Cancellation of Utility Model   
   Partial Cancellation of Utility Model   
   Lapse of Utility Model   
   Lien on Utility Model  No 
   Number of Related Application   
   Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
   Utility Model Validity minimum until  14.05.2025 
   Utility Model Validity maximum until  14.05.2028 
   Reason for Utility Model Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 01.10.2018 10/2018 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 06.05.2019 5/2019 FG2K
3 Predĺženie platnosti úžitkových vzorov 21.12.2022 24/2022 ND2K
 
PUV 89-2018
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Refund Date Refunded Amount
09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 05.06.2018 3,40 EUR
09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 05.06.2018 64,60 EUR
Poplatok za 1. predĺženie platnosti úžitkového vzoru 21.11.2022 230,00 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

PUV 89-2018
S/N Item Name Date Type Document Payment
Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 14.05.2018 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Anotácia 14.05.2018 Type Delivered
Nároky na ochranu 14.05.2018 Type Delivered
Obrázok k anotácii 14.05.2018 Type Delivered
Opis 14.05.2018 Type Delivered
Výkresy 14.05.2018 Type Delivered
Potvrdenie o podaní 15.05.2018 Type Delivered
Doplnenie materiálov 24.05.2018 Type Delivered
Plná moc 24.05.2018 Type Delivered
09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 06.06.2018 Type Payment
09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 06.06.2018 Type Payment
záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 12.07.2018 Type Internal Letter
pokyn na zverejnenie PÚV 17.08.2018 Type Internal Letter
rešeršná správa 17.08.2018 Type Internal Letter
oznámenie o výsledku rešerše 17.08.2018 Type Sent document
výsledok rešerše 17.08.2018 Type Internal Letter
pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 05.03.2019 Type Internal Letter
záznam o ukončení konania o PÚV 05.03.2019 Type Internal Letter
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 17.04.2019 Type Sent document
Výpoveď plnej moci 11.02.2020 Type Delivered
Príloha inde neuvedená 11.02.2020 Type Delivered
všeobecný referátnik 26.02.2020 Type Sent document
Žiadosť o predĺženie platnosti zápisu úžitkového vzoru (po 1. raz o tri roky) 04.05.2022 Type Delivered
Plná moc 04.05.2022 Type Delivered
Potvrdenie o podaní 04.05.2022 Type Sent document
rozhodnutie o zastavení konania (nezaplatenie poplatku za predĺženie platnosti UV) 03.06.2022 Type Sent document
Žiadosť o predĺženie platnosti zápisu úžitkového vzoru (po 1. raz o tri roky) 14.11.2022 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Sprievodný list 14.11.2022 Type Delivered
Potvrdenie o podaní 15.11.2022 Type Sent document
predĺženie doby platnosti ÚV 25.11.2022 Type Sent document
PUV 89-2018
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
1 Zápis alebo zmena zástupcu 26.02.2020 Kováčik Štefan, Ing.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku