Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 88-2018
(11)  Číslo úžitkového vzoru  8426 
(21)  Číslo prihlášky  88-2018 
(22)  Dátum podania prihlášky  14.05.2018 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  06.05.2019 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  01.10.2018 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  06.05.2019 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  13.03.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  G03B 27/62  G06T 15/00  G06T 17/00  H04N 13/10  B25B 5/10  B25B 1/10   
(54)  Názov  Modulárny prípravok na hromadné ustavenie a upnutie malých súčiastok pre optické 3D skenovanie 
(57)  Anotácia  Modulárny prípravok na hromadné ustavenie a upnutie malých súčiastok pre optické 3D skenovanie je riešený tak, že hranatý rámik (1) je tvorený šesťhranným profilom, pričom do každej strany rámika (1) sú vložené dva pripájacie permanentné magnety (3). Každá strana rámika (1) má horizontálne orientovaný lícovací kolík (4) a lícovací otvor (5), ktoré sa pravidelne striedajú po bokoch rámika (1). Na každej strane rámika (1) medzi každým lícovacím kolíkom (4) a lícovacím otvorom (5) je horizontálne a prestaviteľne vložená upínacia tyčka (6) so zaisťovacou skrutkou (7). Permanentné magnety (3) pri lícovacích kolíkoch (4) majú opačnú magnetickú orientáciu ako permanentné magnety (3) pri lícovacích otvoroch (5). V rohoch rámika (1) sú vertikálne orientované upínacie otvory (9). Upínacie tyčky (6) môžu mať variabilnú veľkosť. 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Slovenská technická univerzita v Bratislave; Vazovova 5, 812 43 Bratislava; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Buranský Ivan, Ing., PhD.; Seredská 5959/259, 917 05 Trnava 5; SK;
Buranská Eva, Ing., PhD.; Seredská 5959/259, 917 05 Trnava 5; SK;
Samardžiová Michaela, Ing., PhD.; Jiráskova 17, 917 05 Trnava 5; SK;
Šimna Vladimír, Ing., PhD.; Boleráz 363, 919 08 Boleráz; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  14.05.2022 
   Maximálna platnosť do  14.05.2028 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 01.10.2018 10/2018 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 06.05.2019 05/2019 FG2K
 
PUV 88-2018
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 88-2018
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 14.05.2018 Typ Doručené
1a Opis 14.05.2018 Typ Doručené
1b Nároky na ochranu 14.05.2018 Typ Doručené
1c Výkresy 14.05.2018 Typ Doručené
1d Anotácia 14.05.2018 Typ Doručené
1e Obrázok k anotácii 14.05.2018 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 15.05.2018 Typ Doručené
3 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 06.06.2018 Typ Platba
4 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 06.06.2018 Typ Platba
5 výzva na predloženie plnej moci 18.06.2018 Typ Odoslané
6 Doplnenie materiálov 18.06.2018 Typ Doručené
6a Plná moc 18.06.2018 Typ Doručené
7 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 12.07.2018 Typ Interné listy
8 rešeršná správa 25.07.2018 Typ Interné listy
9 výsledok rešerše 27.07.2018 Typ Interné listy
10 oznámenie o výsledku rešerše 27.07.2018 Typ Odoslané
11 pokyn na zverejnenie PÚV 26.07.2018 Typ Interné listy
12 záznam o ukončení konania o PÚV 05.03.2019 Typ Interné listy
13 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 05.03.2019 Typ Interné listy
14 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 18.04.2019 Typ Odoslané
15 Výpoveď plnej moci 11.02.2020 Typ Doručené
15a Príloha inde neuvedená 11.02.2020 Typ Doručené
16 všeobecný referátnik 26.02.2020 Typ Odoslané
PUV 88-2018
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zápis alebo zmena zástupcu 26.02.2020 Kováčik Štefan, Ing.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku