Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 87-2016
(11)  Číslo úžitkového vzoru  7773 
(21)  Číslo prihlášky  87-2016 
(22)  Dátum podania prihlášky  01.08.2016 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  03.05.2017 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  01.12.2016 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  03.05.2017 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  24.03.2017 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B65G 39/00  G01L 1/00  G01L 5/00   
(54)  Názov  Valčeková stolica na meranie normálových kontaktných síl pásového dopravníka 
(57)  Anotácia  Konštrukciu valčekovej stolice na meranie normálových kontaktných síl na pásový dopravník tvorí základový nosník (1) valčekovej stolice, na ktorom je upevnených šesť kusov vodiacich konzol (2) s drážkami (3). V každej drážke (3) sú upevnené pomocou čapov (4) tri kusy vodiacich valčekov (5). Čapy (4) prenášajú normálové kontaktné sily na pripevnené snímače (7) normálových kontaktných síl pomocou prítlačných členov (6). 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Technická univerzita v Košiciach; Letná 9, 042 00 Košice; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Fedorko Gabriel, prof. Ing., PhD.; Drienovská Nová Ves 56, 082 01 Drienovská Nová Ves; SK;
Molnár Vieroslav, prof. Ing., PhD.; Bezručova 42 , 080 01 Prešov; SK;
Michalik Peter, doc. Ing., PhD.; Kysucká 35, 080 05 Solivar; SK;
Kuľka Jozef, doc. Ing., PhD.; Humenská 16 , 040 11 Košice; SK;
Mantič Martin, doc. Ing., PhD.; Povstania českého ľudu 6 , 040 22 Košice; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  zaniknutý 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV  01.08.2020 
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  01.08.2020 
   Maximálna platnosť do  01.08.2026 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  skončením jeho platnosti 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 01.12.2016 12/2016 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 03.05.2017 5/2017 FG2K
3 Zaniknuté úžitkové vzory uplynutím doby platnosti 14.04.2021 7/2021 MK2K
 
PUV 87-2016
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 87-2016
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 01.08.2016 Typ Doručené
1a Opis 01.08.2016 Typ Doručené
1b Nároky na ochranu 01.08.2016 Typ Doručené
1c Anotácia 01.08.2016 Typ Doručené
1d Výkresy 01.08.2016 Typ Doručené
2 výzva na zaplatenie poplatku za podanie PÚV 05.08.2016 Typ Odoslané
3 Doplnenie materiálov 08.08.2016 Typ Doručené
3a Plná moc 08.08.2016 Typ Doručené
4 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 15.08.2016 Typ Platba
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 18.08.2016 Typ Odoslané
6 záznam z rokovania 20.09.2016 Typ Interné listy
7 Odpoveď na správu úradu 19.09.2016 Typ Doručené
7a Opis 19.09.2016 Typ Doručené
7b Nároky na ochranu 19.09.2016 Typ Doručené
7c Anotácia 19.09.2016 Typ Doručené
7d Výkresy 19.09.2016 Typ Doručené
8 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 22.09.2016 Typ Odoslané
9 záznam z rokovania 06.10.2016 Typ Interné listy
10 Odpoveď na správu úradu 13.10.2016 Typ Doručené
10a Opis 13.10.2016 Typ Doručené
10b Nároky na ochranu 13.10.2016 Typ Doručené
10c Anotácia 13.10.2016 Typ Doručené
10d Výkresy 13.10.2016 Typ Doručené
11 Odpoveď na správu úradu 21.10.2016 Typ Doručené
11a Opis 21.10.2016 Typ Doručené
12 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 21.10.2016 Typ Interné listy
13 rešeršná správa 21.10.2016 Typ Interné listy
14 výsledok rešerše 21.10.2016 Typ Interné listy
15 oznámenie o výsledku rešerše 21.10.2016 Typ Odoslané
16 pokyn na zverejnenie PÚV 21.10.2016 Typ Interné listy
17 záznam o ukončení konania o PÚV 09.03.2017 Typ Interné listy
18 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 09.03.2017 Typ Interné listy
19 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 16.05.2017 Typ Odoslané
PUV 87-2016
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku