Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 86-2020
(11)  Číslo úžitkového vzoru  9034 
(21)  Číslo prihlášky  86-2020 
(22)  Dátum podania prihlášky  15.05.2020 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  10.02.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  02.10.2020 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  10.02.2021 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  18.01.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B21C 1/24  B21C 3/16  B21C 37/20   
(54)  Názov  Plávajúci tŕň na výrobu rúr so skrutkovicovo zatočeným tvarovo členitým vnútorným povrchom 
(57)  Anotácia  Plávajúci tŕň na výrobu rúr so skrutkovicovo zatočeným tvarovo členitým vnútorným povrchom pozostáva zo skrutky (2b), na ktorej je nasunuté axiálne ložisko (2d) a voľne uložená kužeľová časť (2b). Na konci skrutky (2b) je pevne naskrutkovaná skrutkovicovo zatočená časť (2c). 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Slovenská technická univerzita v Bratislave; Vazovova 5, 812 43 Bratislava-Staré Mesto; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Necpal Martin, Ing., PhD.; Nová dolina 750/31, 967 01 Kremnica 1; SK;
Martinkovič Maroš, prof. Ing., PhD.; Na hlinách 7, 917 01 Trnava 1; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  15.05.2024 
   Maximálna platnosť do  15.05.2030 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 02.10.2020 10/2020 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 10.02.2021 3/2021 FG2K
 
PUV 86-2020
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 28.05.2020 80,00 EUR 27.08.2020 46,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 86-2020
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 15.05.2020 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
1a Opis 15.05.2020 Typ Doručené
1b Nároky na ochranu 15.05.2020 Typ Doručené
1c Výkresy 15.05.2020 Typ Doručené
1d Obrázok k anotácii 15.05.2020 Typ Doručené
1e Plná moc 15.05.2020 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 18.05.2020 Typ Doručené
3 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 29.05.2020 Typ Platba
4 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 01.07.2020 Typ Interné listy
5 Žiadosť o vrátenie poplatku 27.07.2020 Typ Doručené
5a Sprievodný list 27.07.2020 Typ Doručené
6 rozhodnutie o vrátení preplatku 25.08.2020 Typ Odoslané
7 rešeršná správa 17.08.2020 Typ Interné listy
8 výsledok rešerše 17.08.2020 Typ Interné listy
9 oznámenie o výsledku rešerše 17.08.2020 Typ Odoslané
10 pokyn na zverejnenie PÚV 17.08.2020 Typ Interné listy
11 vnútrospisový list 26.08.2020 Typ Interné listy
12 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 05.01.2021 Typ Interné listy
13 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 05.02.2021 Typ Odoslané
PUV 86-2020
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku