Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 83-2020
(11)  Číslo úžitkového vzoru  9331 
(21)  Číslo prihlášky  83-2020 
(22)  Dátum podania prihlášky  15.05.2020 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  29.09.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  09.06.2021 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  29.09.2021 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  13.09.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B64C 11/18  F15D 1/12   
(54)  Názov  Spôsob regulácie aerodynamickej účinnosti vrtule a vrtuľa 
(57)  Anotácia  Spôsob regulácie aerodynamickej účinnosti vrtule je riešený tak, že zmena aerodynamickej účinnosti listov (1) vrtule je riadená odsávaním medznej vrstvy vzduchu obtekajúceho list (1) vrtule tak, že vzduch z dutiny (5) v liste (1) vrtule je odsávaný otvormi (6) na časti povrchu po rozpätí listu (1) vrtule. Listy (1) vrtule majú na nábehovej hrane aspoň jeden zužujúci sa odberný otvor (2) vsadený po hĺbke listu (1) tvoriaci kanál (3), pričom v mieste najväčšieho zúženia má kanál (3) otvor (4), ktorý je prepojený s dutinou (5) umiestnenou po časti rozpätia listu (1). Dutina (5) má sústavu malých otvorov (6) umiestnených na povrchu po časti rozpätia listu (1). V liste (1) je zabudovaný odstredivý regulátor (7) s posúvačom (8) ústiaci k otvoru (4) v mieste najväčšieho zúženia kanála (3). 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Slovenská technická univerzita v Bratislave; Vazovova 5, 812 43 Bratislava-Staré Mesto; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Švrček Daniel, doc. Ing., PhD.; Hálova 1081/10, 851 01 Bratislava-Petržalka; SK;
Behúlová Mária, doc. RNDr., CSc.; Vajanského 6728/18, 917 01 Trnava 1; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  15.05.2024 
   Maximálna platnosť do  15.05.2030 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 09.06.2021 11/2021 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 29.09.2021 18/2021 FG2K
 
PUV 83-2020
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 83-2020
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 15.05.2020 Typ Doručené
1a Opis 15.05.2020 Typ Doručené
1b Nároky na ochranu 15.05.2020 Typ Doručené
1c Výkresy 15.05.2020 Typ Doručené
1d Obrázok k anotácii 15.05.2020 Typ Doručené
1e Plná moc 15.05.2020 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 18.05.2020 Typ Doručené
3 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 29.05.2020 Typ Platba
4 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 04.09.2020 Typ Odoslané
5 Odpoveď na správu úradu 06.11.2020 Typ Doručené
5a Sprievodný list 06.11.2020 Typ Doručené
5b Opis 06.11.2020 Typ Doručené
6 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 30.03.2021 Typ Interné listy
7 rešeršná správa 21.05.2021 Typ Interné listy
8 výsledok rešerše 21.05.2021 Typ Interné listy
9 oznámenie o výsledku rešerše 21.05.2021 Typ Odoslané
10 pokyn na zverejnenie PÚV 21.05.2021 Typ Interné listy
11 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 13.09.2021 Typ Interné listy
12 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 23.09.2021 Typ Odoslané
PUV 83-2020
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku