Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
PUV 83-2018
(11)  Utility Model Number  8449 
(21)  Application Number  83-2018 
(22)  Application Date  11.05.2018 
(24)  Date from Which Utility Model Has Effect  06.05.2019 
(31)  Priority Number   
(32)  Priority Date   
(33)  Country or Authority of Priority   
(43)  Application Publication Date  03.12.2018 
(45)  Publication of Registration Date  06.05.2019 
(47)  Date of registration and making available to the public  20.03.2019 
(51)  International Patent Classification  G01V 5/14  G01N 23/00  B65D 90/48   
(54)  Title  Zariadenie na odhaľovanie nelegálnych úkrytov v náklade železnej rudy 
(57)  Abstract  Zariadenie pozostáva z generátora (1) neutrónov, pod ktorým je umiestnený kolimátor (5) na vytvorenie zvislého zväzku neutrónov prenikajúcich cez skenovanú vrstvu ťažkého nákladu (6), zo systému detektorov (8) vzdialenosti umiestneného nad vagónom, ktorý je určený na meranie obrysovej hrúbky vrstvy (11) nákladu (6), hlavne naloženej železnej rudy, ďalej nad vagónom je umiestnené zariadenie (10) na meranie obsahu vlhkosti v náklade (6) a pod vagónom na úrovni koľajníc je priečne na koľajnice umiestnený rad detektorov (7) na detekciu neutrónov a gamažiarenia prenikajúcich skenovaným nákladom (6), pričom zmena spektra energií neutrónov a gamažiarenia je zaznamenávaná na rádiografickom zobrazení na indikáciu možného úkrytu (9) balíkov cigariet. 
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Fülöp Marko, Ing., CSc.; Palisády 55, 811 06 Bratislava; SK;
Žilák Ondrej; Dulovská cesta 14, 946 57 Svätý Peter; SK 
(72)  Inventor(s)  Žilák Ondrej; Dulovská cesta 14, 946 57 Svätý Peter; SK 
(74)  Attorney(s)   
(86)  International Application Number   
(87)  International Publication Number   
   Procedural Status  zapísaný úžitkový vzor 
   Legal Status  platný 
   Published Utility Model Application  PDF 
   Utility model  PDF 
   Correction Documents   
   Cancellation of Utility Model   
   Partial Cancellation of Utility Model   
   Lapse of Utility Model   
   Lien on Utility Model  No 
   Number of Related Application  PCT/SK2019/050005 
   Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
   Utility Model Validity minimum until  11.05.2025 
   Utility Model Validity maximum until  11.05.2028 
   Reason for Utility Model Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 03.12.2018 12/2018 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 06.05.2019 5/2019 FG2K
3 Predĺženie platnosti úžitkových vzorov 15.06.2022 11/2022 ND2K
 
PUV 83-2018
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Refund Date Refunded Amount
09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 21.05.2018 68,00 EUR
06 Poplatok za vydanie osvedčenia o práve prednosti 10.05.2019 10,00 EUR
Poplatok za 1. predĺženie platnosti úžtikového vzoru 02.05.2022 80,00 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

PUV 83-2018
S/N Item Name Date Type Document Payment
Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 11.05.2018 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Anotácia 11.05.2018 Type Delivered
Nároky na ochranu 11.05.2018 Type Delivered
Opis 11.05.2018 Type Delivered
Výkresy 11.05.2018 Type Delivered
Potvrdenie o podaní 14.05.2018 Type Delivered
09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 23.05.2018 Type Payment
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 11.06.2018 Type Sent document
Doklad o nadobudnutí práva na riešenie 25.06.2018 Type Delivered
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 10.07.2018 Type Sent document
Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 05.09.2018 Type Delivered
prvé predĺženie lehoty /bezplatne/ 12.09.2018 Type Sent document
Odpoveď na správu úradu 18.10.2018 Type Delivered
Anotácia 18.10.2018 Type Delivered
Opis 18.10.2018 Type Delivered
Výkresy 18.10.2018 Type Delivered
záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 22.10.2018 Type Internal Letter
pokyn na zverejnenie PÚV 29.10.2018 Type Internal Letter
rešeršná správa 29.10.2018 Type Internal Letter
oznámenie o výsledku rešerše 29.10.2018 Type Sent document
výsledok rešerše 29.10.2018 Type Internal Letter
pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 18.03.2019 Type Internal Letter
záznam o ukončení konania o PÚV 18.03.2019 Type Internal Letter
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 17.04.2019 Type Sent document
06 Poplatok za vydanie osvedčenia o práve prednosti 24.05.2019 Type Payment
Žiadosť o predĺženie platnosti zápisu úžitkového vzoru (po 1. raz o tri roky) 02.05.2022 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Plná moc 02.05.2022 Type Delivered
Sprievodný list 02.05.2022 Type Delivered
Potvrdenie o podaní 02.05.2022 Type Sent document
formálne nedostatky žiadosti o predĺženie platnosti ÚV 12.05.2022 Type Sent document
Odpoveď na správu úradu 12.05.2022 Type Delivered
Plná moc 12.05.2022 Type Delivered
predĺženie doby platnosti ÚV 13.05.2022 Type Sent document
PUV 83-2018
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku