Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 83-2018
(11)  Číslo úžitkového vzoru  8449 
(21)  Číslo prihlášky  83-2018 
(22)  Dátum podania prihlášky  11.05.2018 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  06.05.2019 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  03.12.2018 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  06.05.2019 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  20.03.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  G01V 5/14  G01N 23/00  B65D 90/48   
(54)  Názov  Zariadenie na odhaľovanie nelegálnych úkrytov v náklade železnej rudy 
(57)  Anotácia  Zariadenie pozostáva z generátora (1) neutrónov, pod ktorým je umiestnený kolimátor (5) na vytvorenie zvislého zväzku neutrónov prenikajúcich cez skenovanú vrstvu ťažkého nákladu (6), zo systému detektorov (8) vzdialenosti umiestneného nad vagónom, ktorý je určený na meranie obrysovej hrúbky vrstvy (11) nákladu (6), hlavne naloženej železnej rudy, ďalej nad vagónom je umiestnené zariadenie (10) na meranie obsahu vlhkosti v náklade (6) a pod vagónom na úrovni koľajníc je priečne na koľajnice umiestnený rad detektorov (7) na detekciu neutrónov a gamažiarenia prenikajúcich skenovaným nákladom (6), pričom zmena spektra energií neutrónov a gamažiarenia je zaznamenávaná na rádiografickom zobrazení na indikáciu možného úkrytu (9) balíkov cigariet. 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Fülöp Marko, Ing., CSc.; Palisády 55, 811 06 Bratislava; SK;
Žilák Ondrej; Dulovská cesta 14, 946 57 Svätý Peter; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Žilák Ondrej; Dulovská cesta 14, 946 57 Svätý Peter; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  PCT/SK2019/050005 
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  11.05.2025 
   Maximálna platnosť do  11.05.2028 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 03.12.2018 12/2018 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 06.05.2019 5/2019 FG2K
3 Predĺženie platnosti úžitkových vzorov 15.06.2022 11/2022 ND2K
 
PUV 83-2018
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 21.05.2018 68,00 EUR
06 Poplatok za vydanie osvedčenia o práve prednosti 10.05.2019 10,00 EUR
Poplatok za 1. predĺženie platnosti úžtikového vzoru 02.05.2022 80,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 83-2018
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 11.05.2018 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Anotácia 11.05.2018 Typ Doručené
Nároky na ochranu 11.05.2018 Typ Doručené
Opis 11.05.2018 Typ Doručené
Výkresy 11.05.2018 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 14.05.2018 Typ Doručené
09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 23.05.2018 Typ Platba
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 11.06.2018 Typ Odoslané
Doklad o nadobudnutí práva na riešenie 25.06.2018 Typ Doručené
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 10.07.2018 Typ Odoslané
Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 05.09.2018 Typ Doručené
prvé predĺženie lehoty /bezplatne/ 12.09.2018 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 18.10.2018 Typ Doručené
Anotácia 18.10.2018 Typ Doručené
Opis 18.10.2018 Typ Doručené
Výkresy 18.10.2018 Typ Doručené
záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 22.10.2018 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie PÚV 29.10.2018 Typ Interné listy
rešeršná správa 29.10.2018 Typ Interné listy
oznámenie o výsledku rešerše 29.10.2018 Typ Odoslané
výsledok rešerše 29.10.2018 Typ Interné listy
pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 18.03.2019 Typ Interné listy
záznam o ukončení konania o PÚV 18.03.2019 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 17.04.2019 Typ Odoslané
06 Poplatok za vydanie osvedčenia o práve prednosti 24.05.2019 Typ Platba
Žiadosť o predĺženie platnosti zápisu úžitkového vzoru (po 1. raz o tri roky) 02.05.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 02.05.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 02.05.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 02.05.2022 Typ Odoslané
formálne nedostatky žiadosti o predĺženie platnosti ÚV 12.05.2022 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 12.05.2022 Typ Doručené
Plná moc 12.05.2022 Typ Doručené
predĺženie doby platnosti ÚV 13.05.2022 Typ Odoslané
PUV 83-2018
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku