Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 82-2021
(11)  Číslo úžitkového vzoru  9399 
(21)  Číslo prihlášky  82-2021 
(22)  Dátum podania prihlášky  07.06.2021 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  20.12.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  11.08.2021 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  20.12.2021 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  26.11.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  C04B 18/20  C04B 18/04  C04B 28/00   
(54)  Názov  Suchá zmes cementovo-plastového poteru 
(57)  Anotácia  Suchá zmes cementovo-plastového poteru obsahuje: 18 % hmotn. až 24 % hmotn. plastovej drviny; 20 % hmotn. až 26 % hmotn. portlandského cementu; 20 % hmotn. až 26 % hmotn. kremičitého piesku s frakciou 0,2 až 0,8 mm; 2,7 % hmotn. až 3,1 % hmotn. superplastifikátora; 2,0 % hmotn. až 2,7 % hmotn. mikrosilikátu SiO2 a štrk s frakciou 0/4 v doplnkovom množstve do 100 % hmotn. 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Nagy Ottó; Horný Bar 285;
Nagy Ottó; Horný Bar 285 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Nagy Ottó; Horný Bar 285, 930 33 Horný Bar; SK;
Nagy Ottó; Horný Bar 285, 930 33 Horný Bar; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)  BRICHTA & PARTNERS s. r. o.; Grösslingová 6-8, Bratislava-Staré Mesto 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  07.06.2025 
   Maximálna platnosť do  07.06.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 11.08.2021 15/2021 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 20.12.2021 24/2021 FG2K
 
PUV 82-2021
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
08 Poplatok podanie prihlášky ÚV pôvodcom alebo spolupôvodcami 10.06.2021 17,00 EUR
06 Poplatok za vydanie osvedčenia o práve prednosti 08.06.2022 10,00 EUR
15 Poplatok za zápis licenčnej zmluvy alebo zápis jej ukončenia 23.06.2022 10,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 82-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 07.06.2021 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 07.06.2021 Typ Doručené
Plná moc 07.06.2021 Typ Doručené
Plná moc 07.06.2021 Typ Doručené
Sprievodný list 07.06.2021 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 08.06.2021 Typ Doručené
08 Poplatok podanie prihlášky ÚV pôvodcom alebo spolupôvodcami 14.06.2021 Typ Platba
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 22.06.2021 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 07.07.2021 Typ Doručené
Opis 07.07.2021 Typ Doručené
záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 13.07.2021 Typ Interné listy
rešeršná správa 20.07.2021 Typ Interné listy
výsledok rešerše 20.07.2021 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie PÚV 21.07.2021 Typ Interné listy
oznámenie o výsledku rešerše 21.07.2021 Typ Odoslané
pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 18.11.2021 Typ Interné listy
pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 22.11.2021 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 16.12.2021 Typ Odoslané
vnútrospisový list 09.06.2022 Typ Interné listy
vnútrospisový list 13.06.2022 Typ Interné listy
Žiadosť o zápis licenčnej zmluvy do registra 22.06.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Licenčná zmluva 22.06.2022 Typ Doručené
Plná moc 22.06.2022 Typ Doručené
Plná moc 22.06.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 22.06.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 23.06.2022 Typ Odoslané
PUV 82-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku