Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 80-2021
(11)  Číslo úžitkového vzoru  9643 
(21)  Číslo prihlášky  80-2021 
(22)  Dátum podania prihlášky  03.06.2021 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  24.11.2022 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  30.06.2022 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  24.11.2022 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  03.11.2022 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  E04H 6/00   
(54)  Názov  Autonómne parkovisko 
(57)  Anotácia  Autonómne parkovisko obsahuje parkovaciu plochu s vyznačenými parkovacími miestami a/alebo parkovací dom s vyznačenými parkovacími miestami, inteligentný parkovací systém, aspoň jedno sociálne zariadenie s prívodom vody a odvodom odpadových vôd, aspoň jeden platobný terminál, zastávku MHD, kamerový systém a elektronický požiarny systém. 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Miklovič Peter, Ing.; Rozvodná 2959/3, Bratislava-Nové Mesto;
Lupták Stanislav, Ing.; Topoľčianska 3214/25, Bratislava-Petržalka;
Kliský Severín, Ing.arch.; Ul. 29.augusta 2281/30, Bratislava-Staré Mesto 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Miklovič Peter, Ing.; Rozvodná 2959/3, Bratislava-Nové Mesto;
Lupták Stanislav, Ing.; Topoľčianska 3214/25, Bratislava-Petržalka;
Kliský Severín, Ing.arch.; Ul. 29.augusta 2281/30, Bratislava-Staré Mesto 
(74)  Zástupca (-ovia)  MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o.; Budatínska 12, Bratislava 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  03.06.2025 
   Maximálna platnosť do  03.06.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 30.06.2022 12/2022 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 24.11.2022 22/2022 FG2K
 
PUV 80-2021
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
08 Poplatok podanie prihlášky ÚV pôvodcom alebo spolupôvodcami 03.06.2021 34,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 80-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 03.06.2021 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Opis 03.06.2021 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 03.06.2021 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 03.06.2021 Typ Doručené
08 Poplatok podanie prihlášky ÚV pôvodcom alebo spolupôvodcami 07.06.2021 Typ Platba
výzva na určenie splnomocnenca na doručovanie 04.10.2021 Typ Odoslané
správa o prieskume vecné chyby 26.11.2021 Typ Odoslané
Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 25.01.2022 Typ Doručené
Odpoveď na správu úradu 30.03.2022 Typ Doručené
Opis 30.03.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 30.03.2022 Typ Doručené
Žiadosť o zápis zástupcu do registra 30.03.2022 Typ Doručené
Plná moc 30.03.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 30.03.2022 Typ Doručené
Žiadosť o opravu 01.04.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 01.04.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 03.04.2022 Typ Odoslané
oznámenie o zápise zmeny 26.04.2022 Typ Odoslané
oznámenie o výsledku rešerše 09.06.2022 Typ Odoslané
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 01.12.2022 Typ Odoslané
PUV 80-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zápis alebo zmena zástupcu 26.04.2022 MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku