Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 80-2020
(11)  Číslo úžitkového vzoru  9123 
(21)  Číslo prihlášky  80-2020 
(22)  Dátum podania prihlášky  13.05.2020 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  12.05.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  13.01.2021 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  12.05.2021 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  22.04.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  F16H 19/00  F16D 1/10  B25J 11/00  G01Q 10/00   
(54)  Názov  Systém polárneho polohovacieho mechanizmu s kombinovaným elektrickým a pneumatickým pohonom 
(57)  Anotácia  Systém polárneho polohovacieho mechanizmu s kombinovaným elektrickým a pneumatickým pohonom je tvorený elektromotorom (1), ktorý je pomocou hriadeľovej spojky (22) spojený s prvým hriadeľom (21), na konci ktorého sa nachádza prvý pastorok (20). Tento prvý pastorok (20) je v zábere s ozubeným kolesom (9), ktoré prenáša mechanickú energiu na posuvný hriadeľ (7), na ktorom sú ozubené spojky (10), ktoré prenášajú mechanickú energiu buď smerom k harmonickej prevodovke (13), ktorá otáča tyčovú svorku (18) spolu s tyčou (17), alebo presúva mechanickú energiu k hnacej remenici (19), ktorá pohybuje ozubeným remeňom (4), a tým sa prenáša mechanická energia k hnanej remenici (5), následne cez druhý hriadeľ (6) k druhému pastorku (23), ktorý je v zábere s čelným ozubením (24) nachádzajúcim sa na kolese (14) s drážkou. 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Žilinská univerzita v Žiline; Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina 1; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Tlach Vladimír, Ing., PhD.; Revolučná 1299/14, 024 04 Kysucké Nové Mesto 1; SK;
Hajdučík Adrián, Ing.; Oravské Veselé 364, 029 62 Oravské Veselé; SK;
Klarák Jaromír, Ing.; Vitanová 26, 027 12 Liesek; SK;
Zajačko Ivan, Ing., PhD.; Nešporova 2237/7, 010 01 Žilina 1; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  13.05.2024 
   Maximálna platnosť do  13.05.2030 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 13.01.2021 01/2021 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 12.05.2021 09/2021 FG2K
 
PUV 80-2020
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 80-2020
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 13.05.2020 Typ Doručené
1a Opis 13.05.2020 Typ Doručené
1b Nároky na ochranu 13.05.2020 Typ Doručené
1c Výkresy 13.05.2020 Typ Doručené
1d Obrázok k anotácii 13.05.2020 Typ Doručené
1e Plná moc 13.05.2020 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 15.05.2020 Typ Doručené
3 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 26.05.2020 Typ Platba
4 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 03.06.2020 Typ Interné listy
5 rešeršná správa 04.11.2020 Typ Interné listy
6 výsledok rešerše 19.11.2020 Typ Interné listy
7 oznámenie o výsledku rešerše 20.11.2020 Typ Odoslané
8 pokyn na zverejnenie PÚV 19.11.2020 Typ Interné listy
9 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 15.04.2021 Typ Interné listy
10 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 10.05.2021 Typ Odoslané
PUV 80-2020
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku