Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
PUV 80-2018
(11)  Utility Model Number  8447 
(21)  Application Number  80-2018 
(22)  Application Date  25.01.2018 
(24)  Date from Which Utility Model Has Effect  06.05.2019 
(31)  Priority Number   
(32)  Priority Date   
(33)  Country or Authority of Priority   
(43)  Application Publication Date  03.12.2018 
(45)  Publication of Registration Date  06.05.2019 
(47)  Date of registration and making available to the public  19.03.2019 
(51)  International Patent Classification  B62M 1/36   
(54)  Title  Rotačný prevod na transformáciu pohybovej energie ľudí na mechanický pohyb 
(57)  Abstract  Rotačný prevod na transformáciu pohybovej energie ľudí na mechanický pohyb sa skladá z rámu (1), v ktorom je otočne uložená v ložiskách (41) a (44) oska (72) a v ložiskách (42) a (43) oska (71). Na koncoch osky (72) sú upevnené kryty (61) a (62) s upevnenými hnacími ozubenými kolieskami (21) a (22) s vnútorným ozubením, do ktorých zapadajú hnané ozubené kolieska (31) a (32) upevnené na koncoch osky (71), na ktorej je tiež upevnené hnacie koliesko (8) rotačného pohonu. Kryty (61) a (62) sú osadené šliapacími pedálmi (51) a (52). 
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Divulit Dušan, MUDr.; Komenského 38, 085 01 Bardejov 1; SK 
(72)  Inventor(s)  Divulit Dušan, MUDr.; Komenského 38, 085 01 Bardejov 1; SK 
(74)  Attorney(s)  Regina Ivan, Ing.; Plzenská 15, 040 11 Košice; SK 
(86)  International Application Number   
(87)  International Publication Number   
   Procedural Status  zapísaný úžitkový vzor 
   Legal Status  platný 
   Published Utility Model Application  PDF 
   Utility model  PDF 
   Correction Documents   
   Cancellation of Utility Model   
   Partial Cancellation of Utility Model   
   Lapse of Utility Model   
   Lien on Utility Model  No 
   Number of Related Application  9-2018 
   Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
   Utility Model Validity minimum until  25.01.2022 
   Utility Model Validity maximum until  25.01.2028 
   Reason for Utility Model Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 03.12.2018 12/2018 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 06.05.2019 05/2019 FG2K
 
PUV 80-2018
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

PUV 80-2018
S/N Item Name Date Type Document
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 04.05.2018 Type Delivered
1a Sprievodný list 04.05.2018 Type Delivered
2 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 07.05.2018 Type Delivered
2a Opis 07.05.2018 Type Delivered
2b Nároky na ochranu 07.05.2018 Type Delivered
2c Výkresy 07.05.2018 Type Delivered
2d Anotácia 07.05.2018 Type Delivered
2e Obrázok k anotácii 07.05.2018 Type Delivered
2f Rovnopis patentovej prihlášky 07.05.2018 Type Delivered
3 Potvrdenie o podaní 10.05.2018 Type Delivered
4 Doplnenie materiálov 15.05.2018 Type Delivered
4a Opis 15.05.2018 Type Delivered
4b Nároky na ochranu 15.05.2018 Type Delivered
4c Anotácia 15.05.2018 Type Delivered
5 08 Poplatok podanie prihlášky ÚV pôvodcom alebo spolupôvodcami 18.05.2018 Type Payment
6 výzva na predloženie plnej moci 29.05.2018 Type Sent document
7 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 03.07.2018 Type Sent document
8 Odpoveď na správu úradu 23.08.2018 Type Delivered
8a Opis 23.08.2018 Type Delivered
9 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 28.08.2018 Type Internal Letter
10 rešeršná správa 23.10.2018 Type Internal Letter
11 výsledok rešerše 25.10.2018 Type Internal Letter
12 oznámenie o výsledku rešerše 25.10.2018 Type Sent document
13 pokyn na zverejnenie PÚV 24.10.2018 Type Internal Letter
14 záznam o ukončení konania o PÚV 11.03.2019 Type Internal Letter
15 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 11.03.2019 Type Internal Letter
16 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 18.04.2019 Type Sent document
PUV 80-2018
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku