Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 80-2018
(11)  Číslo úžitkového vzoru  8447 
(21)  Číslo prihlášky  80-2018 
(22)  Dátum podania prihlášky  25.01.2018 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  06.05.2019 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  03.12.2018 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  06.05.2019 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  19.03.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B62M 1/36   
(54)  Názov  Rotačný prevod na transformáciu pohybovej energie ľudí na mechanický pohyb 
(57)  Anotácia  Rotačný prevod na transformáciu pohybovej energie ľudí na mechanický pohyb sa skladá z rámu (1), v ktorom je otočne uložená v ložiskách (41) a (44) oska (72) a v ložiskách (42) a (43) oska (71). Na koncoch osky (72) sú upevnené kryty (61) a (62) s upevnenými hnacími ozubenými kolieskami (21) a (22) s vnútorným ozubením, do ktorých zapadajú hnané ozubené kolieska (31) a (32) upevnené na koncoch osky (71), na ktorej je tiež upevnené hnacie koliesko (8) rotačného pohonu. Kryty (61) a (62) sú osadené šliapacími pedálmi (51) a (52). 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Divulit Dušan, MUDr.; Komenského 38, 085 01 Bardejov 1; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Divulit Dušan, MUDr.; Komenského 38, 085 01 Bardejov 1; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)  Regina Ivan, Ing.; Plzenská 15, 040 11 Košice; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky  9-2018 
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  25.01.2022 
   Maximálna platnosť do  25.01.2028 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 03.12.2018 12/2018 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 06.05.2019 05/2019 FG2K
 
PUV 80-2018
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 80-2018
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 04.05.2018 Typ Doručené
1a Sprievodný list 04.05.2018 Typ Doručené
2 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 07.05.2018 Typ Doručené
2a Opis 07.05.2018 Typ Doručené
2b Nároky na ochranu 07.05.2018 Typ Doručené
2c Výkresy 07.05.2018 Typ Doručené
2d Anotácia 07.05.2018 Typ Doručené
2e Obrázok k anotácii 07.05.2018 Typ Doručené
2f Rovnopis patentovej prihlášky 07.05.2018 Typ Doručené
3 Potvrdenie o podaní 10.05.2018 Typ Doručené
4 Doplnenie materiálov 15.05.2018 Typ Doručené
4a Opis 15.05.2018 Typ Doručené
4b Nároky na ochranu 15.05.2018 Typ Doručené
4c Anotácia 15.05.2018 Typ Doručené
5 08 Poplatok podanie prihlášky ÚV pôvodcom alebo spolupôvodcami 18.05.2018 Typ Platba
6 výzva na predloženie plnej moci 29.05.2018 Typ Odoslané
7 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 03.07.2018 Typ Odoslané
8 Odpoveď na správu úradu 23.08.2018 Typ Doručené
8a Opis 23.08.2018 Typ Doručené
9 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 28.08.2018 Typ Interné listy
10 rešeršná správa 23.10.2018 Typ Interné listy
11 výsledok rešerše 25.10.2018 Typ Interné listy
12 oznámenie o výsledku rešerše 25.10.2018 Typ Odoslané
13 pokyn na zverejnenie PÚV 24.10.2018 Typ Interné listy
14 záznam o ukončení konania o PÚV 11.03.2019 Typ Interné listy
15 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 11.03.2019 Typ Interné listy
16 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 18.04.2019 Typ Odoslané
PUV 80-2018
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku