Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 78-2015
(11)  Číslo úžitkového vzoru  7414 
(21)  Číslo prihlášky  78-2015 
(22)  Dátum podania prihlášky  30.04.2015 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  01.04.2016 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  03.11.2015 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  01.04.2016 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  23.02.2016 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B66C 13/06   
(54)  Názov  Systém aktívneho tlmenia pohybu vozíka žeriava 
(57)  Anotácia  Systém aktívneho tlmenia pohybu vozíka žeriava pozostáva z vozíka (1) so zaveseným bremenom, na závesnom systéme bremena je umiestnený MEMS snímač (2), ktorého úlohou je merať uhol vychýlenia bremena z pokojovej polohy. Signály z MEMS snímača (2) sú spracované v riadiacom systéme (8), ktorý na základe polohy vozíka (1), ktorá je určená snímačom (3) polohy a výchylky bremena, vytvára riadiace signály pre výkonový menič (5). Pomocou výkonového meniča (5) je ovládaný pohyb elektromotora (4) a následne vozíka (1) žeriava, ktorý svojím pohybom aktívne tlmí kmitanie a výchylky bremena. Výkonový menič (5) je napájaný z napájacieho zdroja (6). O zastavenie vozíka (1) v koncových polohách ramena sa starajú koncové spínače (7), ktoré v hraničných polohách zablokujú činnosť výkonového meniča (5) a tým pohyb elektromotora (4). 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Žilinská univerzita v Žiline; Univerzitná 1, 010 26 Žilina; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Kaščák Slavomír, Ing., PhD.; Mlynská 3, 053 42 Krompachy; SK;
Šedo Jozef, Ing.; Na Lány 60, 010 03 Žilina; SK;
Laškody Tomáš, Ing.; Severná 348/10, 072 14 Pavlovce nad Uhom; SK;
Paškala Marek, Ing., PhD.; Povina 401, 023 33 Povina; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  zaniknutý 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV  30.04.2019 
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  30.04.2019 
   Maximálna platnosť do  30.04.2025 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  skončením jeho platnosti 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 03.11.2015 11/2015 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 01.04.2016 04/2016 FG2K
3 Zaniknuté úžitkové vzory uplynutím doby platnosti 07.01.2020 01/2020 MK2K
 
PUV 78-2015
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 78-2015
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 30.04.2015 Typ Doručené
1a Opis 30.04.2015 Typ Doručené
1b Nároky na ochranu 30.04.2015 Typ Doručené
1c Anotácia 30.04.2015 Typ Doručené
1d Výkresy 30.04.2015 Typ Doručené
1e Doklad o nadobudnutí práva na riešenie 30.04.2015 Typ Doručené
2 výzva na zaplatenie poplatku za podanie PÚV 21.05.2015 Typ Odoslané
3 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 28.05.2015 Typ Platba
4 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 03.06.2015 Typ Odoslané
5 Odpoveď na správu úradu 28.07.2015 Typ Doručené
5a Opis 28.07.2015 Typ Doručené
5b Nároky na ochranu 28.07.2015 Typ Doručené
5c Anotácia 28.07.2015 Typ Doručené
5d Výkresy 28.07.2015 Typ Doručené
6 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 04.08.2015 Typ Interné listy
7 rešeršná správa 04.09.2015 Typ Interné listy
8 výsledok rešerše 04.09.2015 Typ Odoslané
9 oznámenie o výsledku rešerše 04.09.2015 Typ Odoslané
10 pokyn na zverejnenie PÚV 04.09.2015 Typ Interné listy
11 záznam o ukončení konania o PÚV 09.02.2016 Typ Interné listy
12 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 09.02.2016 Typ Interné listy
13 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 06.04.2016 Typ Odoslané
PUV 78-2015
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku