Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 78-2014
(11)  Číslo úžitkového vzoru  7364 
(21)  Číslo prihlášky  78-2014 
(22)  Dátum podania prihlášky  13.06.2014 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  01.03.2016 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  02.10.2015 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  01.03.2016 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  26.01.2016 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  H02M 7/00   
(54)  Názov  Viacprvkový multirezonančný menič so symetrickým výstupom 
(57)  Anotácia  Viacprvkový multirezonančný menič patrí do skupiny viacprvkových rezonančných meničov. Rezonančný filter (7) je tvorený prvkami LCL2C2. Menič pozostáva z jednosmerného zdroja (1), ktorého výstup je pripojený na jednosmerný impulzový menič (2), ktorý napája sériovú časť (3) a paralelnú časť (4) multirezonančného filtra (7). K paralelnej časti (4) multirezonančného filtra (7) je pripojená symetrická záťaž (5). Riadenie multirezonančného meniča zabezpečuje riadiaci systém (6). 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Žilinská univerzita v Žiline; Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Dobrucký Branislav, prof. Ing., PhD.; Ľubľanská 4/9, 010 08 Žilina; SK;
Kaščák Slavomír, Ing.; Mlynská 3, 053 42 Krompachy; SK;
Praženica Michal, Ing., PhD.; Plevník - Drienové 155, 018 26 Plevník - Drienové; SK;
Koscelník Juraj, Ing.; A. Mamateja 16, 036 01 Martin; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  zaniknutý 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV  13.06.2018 
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  13.06.2018 
   Maximálna platnosť do  13.06.2024 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  skončením jeho platnosti 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 02.10.2015 10/2015 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 01.03.2016 03/2016 FG2K
3 Zaniknuté úžitkové vzory uplynutím doby platnosti 01.03.2019 03/2019 MK2K
 
PUV 78-2014
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 78-2014
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 13.06.2014 Typ Doručené
1a Opis 13.06.2014 Typ Doručené
1b Nároky na ochranu 13.06.2014 Typ Doručené
1c Anotácia 13.06.2014 Typ Doručené
1d Výkresy 13.06.2014 Typ Doručené
1e Doklad o nadobudnutí práva na riešenie 13.06.2014 Typ Doručené
2 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 01.07.2014 Typ Platba
3 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 12.09.2014 Typ Odoslané
4 Odpoveď na správu úradu 20.11.2014 Typ Doručené
4a Opis 20.11.2014 Typ Doručené
4b Nároky na ochranu 20.11.2014 Typ Doručené
4c Anotácia 20.11.2014 Typ Doručené
4d Výkresy 20.11.2014 Typ Doručené
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 30.12.2014 Typ Odoslané
6 Odpoveď na správu úradu 18.02.2015 Typ Doručené
6a Opis 18.02.2015 Typ Doručené
6b Nároky na ochranu 18.02.2015 Typ Doručené
6c Anotácia 18.02.2015 Typ Doručené
6d Výkresy 18.02.2015 Typ Doručené
7 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 25.05.2015 Typ Interné listy
8 rešeršná správa 31.07.2015 Typ Interné listy
9 výsledok rešerše 19.08.2015 Typ Odoslané
10 oznámenie o výsledku rešerše 19.08.2015 Typ Odoslané
11 pokyn na zverejnenie PÚV 05.08.2015 Typ Interné listy
12 výzva na predloženie plnej moci 17.08.2015 Typ Odoslané
13 Žiadosť inde neuvedená 19.08.2015 Typ Doručené
14 Žiadosť o opravu 18.11.2015 Typ Doručené
15 záznam o ukončení konania o PÚV 14.01.2016 Typ Interné listy
16 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 14.01.2016 Typ Interné listy
17 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 08.03.2016 Typ Odoslané
PUV 78-2014
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku