Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 77-2018
(11)  Číslo úžitkového vzoru  8558 
(21)  Číslo prihlášky  77-2018 
(22)  Dátum podania prihlášky  02.05.2018 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  03.09.2019 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  02.04.2019 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  03.09.2019 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  30.07.2019 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B62D 37/06  G01C 19/00  B62D 37/00   
(54)  Názov  Koleso alebo rotačné hmotné teleso s korekciou precesných silových účinkov v dopravných prostriedkoch, pracovných strojoch alebo v iných technických zariadeniach 
(57)  Anotácia  Koleso alebo rotačné hmotné teleso s korekciou precesných silových účinkov v dopravných prostriedkoch, pracovných strojoch alebo v iných technických zariadeniach rieši korekciu precesných silových účinkov kolies (2) alebo rotačných telies (2) pomocou korekčného mechanizmu (1) precesných silových účinkov. Korekčný mechanizmus (1) precesných silových účinkov pozostáva z korekčného kolesa (12) alebo z korekčného rotačného telesa (12), ktoré majú vo vzťahu ku kolesu (2) alebo k rotačnému telesu (2) opačne orientované otáčky. Korekčné koleso (12) alebo korekčné rotačné teleso (12) je osovo pevne spojené s rotorom elektromotora (13). Stator (14) elektromotora (13) je upevnený otočne na hriadeli (4). 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Figura Pavol, Ing.; Mateja Bela 4661/12, 921 01 Piešťany; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Figura Pavol, Ing.; Mateja Bela 4661/12, 921 01 Piešťany; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  02.05.2022 
   Maximálna platnosť do  02.05.2028 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 02.04.2019 04/2019 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 03.09.2019 09/2019 FG2K
 
PUV 77-2018
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 77-2018
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 02.05.2018 Typ Doručené
1a Opis 02.05.2018 Typ Doručené
1b Nároky na ochranu 02.05.2018 Typ Doručené
1c Anotácia 02.05.2018 Typ Doručené
1d Obrázok k anotácii 02.05.2018 Typ Doručené
1e Výkresy 02.05.2018 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 03.05.2018 Typ Doručené
3 08 Poplatok podanie prihlášky ÚV pôvodcom alebo spolupôvodcami 04.05.2018 Typ Platba
4 správa o prieskume vecné chyby 12.07.2018 Typ Odoslané
5 Odpoveď na správu úradu 11.09.2018 Typ Doručené
5a Opis 11.09.2018 Typ Doručené
5b Nároky na ochranu 11.09.2018 Typ Doručené
5c Anotácia 11.09.2018 Typ Doručené
5d Výkresy 11.09.2018 Typ Doručené
6 správa o prieskume vecné chyby 12.10.2018 Typ Odoslané
7 Odpoveď na správu úradu 19.10.2018 Typ Doručené
8 všeobecný referátnik 26.10.2018 Typ Odoslané
10 06 Poplatok za vydanie osvedčenia o práve prednosti 14.11.2018 Typ Platba
11 vnútrospisový list 15.11.2018 Typ Interné listy
12 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 05.12.2018 Typ Doručené
12a Výkresy 05.12.2018 Typ Doručené
13 prvé predĺženie lehoty /bezplatne/ 10.12.2018 Typ Odoslané
14 Žiadosť inde neuvedená 08.01.2019 Typ Doručené
15 Žiadosť inde neuvedená 22.01.2019 Typ Doručené
15a Príloha inde neuvedená 22.01.2019 Typ Doručené
16 Žiadosť inde neuvedená 23.01.2019 Typ Doručené
16a Príloha inde neuvedená 23.01.2019 Typ Doručené
17 Odpoveď na správu úradu 06.02.2019 Typ Doručené
17a Opis 06.02.2019 Typ Doručené
17b Nároky na ochranu 06.02.2019 Typ Doručené
17c Anotácia 06.02.2019 Typ Doručené
17d Výkresy 06.02.2019 Typ Doručené
18 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 08.02.2019 Typ Interné listy
19 rešeršná správa 18.02.2019 Typ Interné listy
20 výsledok rešerše 18.02.2019 Typ Interné listy
21 oznámenie o výsledku rešerše 18.02.2019 Typ Odoslané
22 pokyn na zverejnenie PÚV 18.02.2019 Typ Interné listy
23 Odpoveď na správu úradu 22.02.2019 Typ Doručené
24 všeobecný referátnik 02.05.2019 Typ Odoslané
25 záznam o ukončení konania o PÚV 10.07.2019 Typ Interné listy
26 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 10.07.2019 Typ Interné listy
27 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 15.08.2019 Typ Odoslané
28 Žiadosť o určenie 05.08.2020 Typ Doručené
28a Opis 05.08.2020 Typ Doručené
29 výzva na doplnenie žiadosti o určenie 25.08.2020 Typ Odoslané
30 vyžiadanie poplatku za žiadosť o určenie 25.08.2020 Typ Odoslané
31 rozhodnutie o zastavení určovacieho konania (nezaplatenie poplatku) 01.10.2020 Typ Odoslané
32 Žiadosť o predĺženie platnosti zápisu úžitkového vzoru (po 1. raz o tri roky) 05.08.2021 Typ Doručené
33 výzva na zaplatenie poplatku za predĺženie platnosti ÚV 09.08.2021 Typ Odoslané
34 rozhodnutie o zastavení konania (nezaplatenie poplatku za predĺženie platnosti UV) 10.09.2021 Typ Odoslané
PUV 77-2018
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku