Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 76-2020
(11)  Číslo úžitkového vzoru  8995 
(21)  Číslo prihlášky  76-2020 
(22)  Dátum podania prihlášky  12.05.2020 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  27.01.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  03.09.2020 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  27.01.2021 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  11.12.2020 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  F24D 19/06  F24H 9/14  B03C 1/28  B03C 1/30   
(54)  Názov  Elektrický ohrievač vody 
(57)  Anotácia  Elektrický ohrievač vody (200) je usporiadaný tak, že pozostáva z nádrže na vodu, ktorej vonkajší kryt (4) má tvar valca, ukončeného na spodnom úseku kužeľom, a vnútri nádrže je umiestnená koncentrická stena (5), jej tvar zodpovedá valcovej časti krytu nádrže. Pomocou koncentrickej steny (5) sú vnútri nádrže vytvorené dva oddelené cirkulačné kanály – vonkajší cirkulačný kanál a vnútorný cirkulačný kanál. Elektrický ohrievač vody integruje funkciu separátora pevných nečistôt. 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Protherm Production s.r.o.; Jurkovičova 45, 909 01 Skalica 1; SK;
VAILLANT GmbH; Berghauser Strasse 40, 42859 Remscheid; DE 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Hránek Miroslav, Ing.; Petrova Ves 127, 908 44 Petrova Ves; SK;
Nečas Dušan, Ing.; Rastislavova 1, 909 01 Skalica 1; SK;
Mášik Marián, Ing.; Lopašov 112, 908 63 Lopašov; SK;
Martínek Jan, Ing.; Sidliště za Stadionem 1148/21, 697 01 Kyjov; CZ 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  12.05.2024 
   Maximálna platnosť do  12.05.2030 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 03.09.2020 09/2020 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 27.01.2021 02/2021 FG2K
 
PUV 76-2020
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 76-2020
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 12.05.2020 Typ Doručené
1a Sprievodný list 12.05.2020 Typ Doručené
1b Opis 12.05.2020 Typ Doručené
1c Opis 12.05.2020 Typ Doručené
1d Nároky na ochranu 12.05.2020 Typ Doručené
1e Výkresy 12.05.2020 Typ Doručené
1f Výkresy 12.05.2020 Typ Doručené
1g Výkresy 12.05.2020 Typ Doručené
1h Anotácia 12.05.2020 Typ Doručené
1i Obrázok k anotácii 12.05.2020 Typ Doručené
2 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 25.05.2020 Typ Doručené
2a Opis 25.05.2020 Typ Doručené
2b Nároky na ochranu 25.05.2020 Typ Doručené
2c Anotácia 25.05.2020 Typ Doručené
2d Obrázok k anotácii 25.05.2020 Typ Doručené
2e Výkresy 25.05.2020 Typ Doručené
3 Potvrdenie o podaní 26.05.2020 Typ Doručené
4 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 01.06.2020 Typ Platba
5 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 01.07.2020 Typ Interné listy
6 rešeršná správa 03.08.2020 Typ Interné listy
7 výsledok rešerše 03.08.2020 Typ Interné listy
8 oznámenie o výsledku rešerše 03.08.2020 Typ Odoslané
9 pokyn na zverejnenie PÚV 03.08.2020 Typ Interné listy
10 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 04.12.2020 Typ Interné listy
11 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 04.02.2021 Typ Odoslané
12 Žiadosť o vydanie osvedčenia o práve prednosti 07.04.2021 Typ Doručené
12a Sprievodný list 07.04.2021 Typ Doručené
PUV 76-2020
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku