Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 76-2013
(11)  Číslo úžitkového vzoru  6800 
(21)  Číslo prihlášky  76-2013 
(22)  Dátum podania prihlášky  03.05.2013 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  03.06.2014 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  08.01.2014 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  03.06.2014 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  29.04.2014 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  A61N 5/06   
(54)  Názov  Zariadenie na vykonávanie stimulácie mozgu laserovým kruhovo alebo elipticky polarizovaným svetlom 
(57)  Anotácia  Zariadenie na vykonávanie stimulácie mozgu laserovým kruhovo alebo elipticky polarizovaným svetlom pozostáva z hlavnej jednotky (1) vybavenej na prednej časti ovládacími tlačidlami (3) a displejom (2), z ktorej je napájaná najmenej jedna laserová dióda (16, 17, 18, 19). K hlavnej jednotke (1) je v hornej časti pripojiteľný najmenej jeden nosový aplikátor (8, 9, 10, 11) alebo nosové aplikátory (38, 39) výhodne vybavené v zadnej časti laserovými diódami (40, 41). Hlavná jednotka (1) je v spodnej časti napájaná cez konektor (33) a súčasťou zariadenia je aj programovateľná jednotka (51) so vstavanou batériou (56) a samostatným procesorom (57). 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Kokoš František, Ing.; M. Bodického 1517/14, 050 01 Revúca; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Kokoš František, Ing.; M. Bodického 1517/14, 050 01 Revúca; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)  Lobodová Dagmar, Ing.; Clementisova 6, 040 22 Košice; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  03.05.2023 
   Maximálna platnosť do  03.05.2023 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 08.01.2014 01/2014 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 03.06.2014 06/2014 FG2K
3 Predĺženie platnosti úžitkových vzorov 03.07.2017 07/2017 ND2K
4 Predĺženie platnosti úžitkových vzorov 02.06.2020 06/2020 ND2K
 
PUV 76-2013
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 76-2013
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 03.05.2013 Typ Doručené
1a Opis 03.05.2013 Typ Doručené
1b Nároky na ochranu 03.05.2013 Typ Doručené
1c Anotácia 03.05.2013 Typ Doručené
1d Výkresy 03.05.2013 Typ Doručené
2 08 Poplatok podanie prihlášky ÚV pôvodcom alebo spolupôvodcami 20.05.2013 Typ Platba
3 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 15.07.2013 Typ Odoslané
4 Odpoveď na správu úradu 22.08.2013 Typ Doručené
5 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 30.09.2013 Typ Interné listy
6 rešeršná správa 22.10.2013 Typ Interné listy
7 výsledok rešerše 08.11.2013 Typ Interné listy
8 oznámenie o výsledku rešerše 08.11.2013 Typ Odoslané
9 pokyn na zverejnenie PÚV 08.11.2013 Typ Interné listy
10 06 Poplatok za vydanie osvedčenia o práve prednosti 12.03.2014 Typ Platba
11 Žiadosť o vydanie osvedčenia o práve prednosti 11.03.2014 Typ Doručené
12 06 Poplatok za vydanie osvedčenia o práve prednosti 17.03.2014 Typ Platba
13 potvrdenie o vyhotovení prioritného dokladu 19.03.2014 Typ Odoslané
14 Žiadosť o vydanie osvedčenia o práve prednosti 17.03.2014 Typ Doručené
15 06 Poplatok za vydanie osvedčenia o práve prednosti 21.03.2014 Typ Platba
16 potvrdenie o vyhotovení prioritného dokladu 28.03.2014 Typ Odoslané
17 záznam o ukončení konania o PÚV 22.04.2014 Typ Interné listy
18 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 22.04.2014 Typ Interné listy
19 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 30.05.2014 Typ Odoslané
20 22 Poplatok za 1. predĺženie platnosti ÚV 03.05.2017 Typ Platba
21 Žiadosť o predĺženie platnosti zápisu úžitkového vzoru (po 1. raz o tri roky) 28.04.2017 Typ Doručené
22 predĺženie doby platnosti ÚV 08.06.2017 Typ Odoslané
23 Žiadosť o predĺženie platnosti zápisu úžitkového vzoru (po 2. raz o tri roky) 27.04.2020 Typ Doručené
24 25 Poplatok za 2. predĺženie platnosti ÚV v dodatočnej lehote 28.04.2020 Typ Platba
25 predĺženie doby platnosti ÚV 04.05.2020 Typ Odoslané
PUV 76-2013
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku