Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 75-2019
(11)  Číslo úžitkového vzoru  8787 
(21)  Číslo prihlášky  75-2019 
(22)  Dátum podania prihlášky  30.05.2019 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  02.06.2020 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  02.12.2019 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  02.06.2020 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  30.04.2020 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  G06F 16/00  G06F 17/00   
(54)  Názov  Zapojenie systému na konverziu neštruktúrovaných dát na semištruktúrované dáta 
(57)  Anotácia  Opísané je zapojenie systému na konverziu neštruktúrovaných dát na semištruktúrované dáta, ktoré je tvorené najmenej jedným vstupným dátovým zariadením (1), ktoré je cez prenosový kanál (6) prepojené na najmenej jeden dátový server (2), ktorý je z jednej strany cez prenosový kanál (6) prepojený na najmenej jedno vstupné zvukové zariadenie (21), ďalej z druhej strany je cez prenosový kanál (6) prepojený na najmenej jedno výstupné zvukové zariadenie (22) a z tretej strany je cez prenosový kanál (6) prepojený na najmenej jedno aplikačné zariadenie (3), ktoré je ďalej z jednej strany cez prenosový kanál (6) prepojené na najmenej jedno edukačné zariadenie (4) a z druhej strany je cez prenosový kanál (6) prepojené na najmenej jedno skladovacie zariadenie (5). 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Slovenská technická univerzita v Bratislave; Vazovova 5, 812 43 Bratislava-Staré Mesto; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Svetský Štefan, Ing., PhD.; Trenčianska 726/60-11, 018 51 Nová Dubnica; SK;
Moravčík Oliver, Dr.h.c. prof. Dr. Ing.; Búdková 16, 811 04 Bratislava-Staré Mesto; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  30.05.2023 
   Maximálna platnosť do  30.05.2029 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 02.12.2019 12/2019 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 02.06.2020 06/2020 FG2K
 
PUV 75-2019
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 75-2019
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 30.05.2019 Typ Doručené
1a Opis 30.05.2019 Typ Doručené
1b Nároky na ochranu 30.05.2019 Typ Doručené
1c Výkresy 30.05.2019 Typ Doručené
1d Výkresy 30.05.2019 Typ Doručené
1e Obrázok k anotácii 30.05.2019 Typ Doručené
1f Plná moc 30.05.2019 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 03.06.2019 Typ Doručené
3 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 18.06.2019 Typ Platba
4 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 01.07.2019 Typ Interné listy
6 výsledok rešerše 22.10.2019 Typ Interné listy
7 oznámenie o výsledku rešerše 22.10.2019 Typ Odoslané
10 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 09.04.2020 Typ Interné listy
11 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 19.05.2020 Typ Odoslané
PUV 75-2019
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku