Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 75-2017
(11)  Číslo úžitkového vzoru  8011 
(21)  Číslo prihlášky  75-2017 
(22)  Dátum podania prihlášky  24.03.2017 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  05.02.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  02.08.2017 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  05.02.2018 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  21.12.2017 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B62M 1/24   
(54)  Názov  Kinematické usporiadanie nezávislého ľavého a/alebo pravého hnacieho mechanizmu pedálového dopravného prostriedku 
(57)  Anotácia  Kinematické usporiadanie nezávislého ľavého a/alebo pravého hnacieho mechanizmu pedálového dopravného prostriedku so vstavanou planétovou prevodovkou (7) v náboji (4) hnaného kolesa (5) alebo priamo v ráme (6) bicykla na ľavej a/alebo pravej strane hnaného kolesa (5) a aspoň jednou voľnobežkou je riešené tak, že je použitý pedálový mechanizmus s výkyvným vratným pohybom, ktorý pozostáva z ľavého a/alebo pravého pedálového ramena (1) s uhlom α = 1° až 100° výkyvu na jednom konci vybaveného pedálom (2) a na druhom konci spojeného s ľavou a/alebo pravou voľnobežkou (3) uloženou medzi pedálovým ramenom (1) a planétovou prevodovkou (7) bez ohľadu na to, či je v náboji (4) hnaného kolesa (5) alebo priamo na ráme (6) bicykla. 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Harmatha Stojan; Záhorská Bystrica 2537, 841 06 Záhorská Bystrica; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Harmatha Stojan; Záhorská Bystrica 2537, 841 06 Záhorská Bystrica; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  24.03.2021 
   Maximálna platnosť do  24.03.2027 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 02.08.2017 08/2017 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 05.02.2018 02/2018 FG2K
 
PUV 75-2017
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 75-2017
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 24.03.2017 Typ Doručené
1a Plná moc 24.03.2017 Typ Doručené
1b Opis 24.03.2017 Typ Doručené
1c Nároky na ochranu 24.03.2017 Typ Doručené
1d Výkresy 24.03.2017 Typ Doručené
1e Anotácia 24.03.2017 Typ Doručené
1f Obrázok k anotácii 24.03.2017 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 27.03.2017 Typ Doručené
3 08 Poplatok podanie prihlášky ÚV pôvodcom alebo spolupôvodcami 31.03.2017 Typ Platba
4 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 05.05.2017 Typ Interné listy
5 rešeršná správa 19.06.2017 Typ Interné listy
6 výsledok rešerše 20.06.2017 Typ Interné listy
7 oznámenie o výsledku rešerše 20.06.2017 Typ Odoslané
8 pokyn na zverejnenie PÚV 19.06.2017 Typ Interné listy
9 záznam o ukončení konania o PÚV 10.11.2017 Typ Interné listy
10 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 10.11.2017 Typ Interné listy
11 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 07.02.2018 Typ Odoslané
12 Výpoveď plnej moci 25.07.2019 Typ Doručené
13 všeobecný referátnik 13.09.2019 Typ Odoslané
PUV 75-2017
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zápis alebo zmena zástupcu 13.09.2019 Kováčik Štefan, Ing.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku