Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 72-2017
(11)  Číslo úžitkového vzoru  8180 
(21)  Číslo prihlášky  72-2017 
(22)  Dátum podania prihlášky  23.03.2017 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  02.08.2018 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  05.03.2018 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  02.08.2018 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  26.06.2018 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  H02M 5/00   
(54)  Názov  Jednofázový mostový impulzový cyklokonvertor so zníženým počtom polovodičových prvkov 
(57)  Anotácia  Jednofázový mostový impulzový cyklokonvertor so zníženým počtom polovodičových prvkov slúži na vytvorenie striedavého napätia požadovanej frekvencie a amplitúdy znížením vstupného vysokofrekvenčného impulzového napätia zdroja. Cyklokonvertor je tvorený z impulzového zdroja (1) vysokofrekvenčného napätia, ktorý napája dva bloky mostových usmerňovačov (2), ku ktorým sú pripojené polovodičové spínače (S1) až (S4) výkonového obvodu (3). K polovodičovým spínačom (S1 – S4) výkonového obvodu (3) je pripojená záťaž (4). O správnu činnosť celého systému sa stará riadiaci systém (5). 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Žilinská univerzita v Žiline; Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Praženica Michal, Ing., PhD.; Plevník - Drienové 155, 018 26 Plevník - Drienové; SK;
Dobrucký Branislav, prof. Ing., PhD.; Ľubľanská 4/9, 010 08 Žilina; SK;
Kaščák Slavomír, Ing., PhD.; Mlynská 3, 053 42 Krompachy; SK;
Drgoňa Peter, doc. Ing., PhD.; Tekovská 442, 966 54 Tekovské Nemce; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  23.03.2021 
   Maximálna platnosť do  23.03.2027 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 05.03.2018 03/2018 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 02.08.2018 08/2018 FG2K
 
PUV 72-2017
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 72-2017
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 23.03.2017 Typ Doručené
1a Opis 23.03.2017 Typ Doručené
1b Nároky na ochranu 23.03.2017 Typ Doručené
1c Výkresy 23.03.2017 Typ Doručené
1d Anotácia 23.03.2017 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 24.03.2017 Typ Doručené
3 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 10.04.2017 Typ Platba
4 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 13.09.2017 Typ Odoslané
5 Odpoveď na správu úradu 19.10.2017 Typ Doručené
5a Opis 19.10.2017 Typ Doručené
5b Nároky na ochranu 19.10.2017 Typ Doručené
5c Výkresy 19.10.2017 Typ Doručené
5d Anotácia 19.10.2017 Typ Doručené
5e Obrázok k anotácii 19.10.2017 Typ Doručené
6 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 06.11.2017 Typ Interné listy
7 rešeršná správa 15.12.2017 Typ Interné listy
8 výsledok rešerše 18.12.2017 Typ Odoslané
9 oznámenie o výsledku rešerše 18.12.2017 Typ Odoslané
10 pokyn na zverejnenie PÚV 15.12.2017 Typ Interné listy
11 záznam o ukončení konania o PÚV 07.06.2018 Typ Interné listy
12 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 07.06.2018 Typ Interné listy
13 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 23.07.2018 Typ Odoslané
PUV 72-2017
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku