Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 71-2020
(11)  Číslo úžitkového vzoru  9241 
(21)  Číslo prihlášky  71-2020 
(22)  Dátum podania prihlášky  29.04.2020 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  28.07.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  24.03.2021 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  28.07.2021 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  29.06.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  E04H 3/00  A62B 31/00   
(54)  Názov  Kontajner s ošetrovňou napájaný z ostrovnej elektrárne využívajúcej obnoviteľné zdroje energie 
(57)  Anotácia  Kontajner s ošetrovňou napájaný z ostrovnej elektrárne využívajúcej obnoviteľné zdroje energie umožňuje zabezpečiť základnú zdravotnú starostlivosť aj v miestach bez vybudovanej infraštruktúry alebo v oblastiach postihnutými živelnými pohromami a epidémiami. V štandardnom kontajneri (1) je inštalovaná zástavba ostrovnej elektrárne (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8) a ošetrovne (9), ktorej energetické nároky sú z tejto ostrovnej elektrárne hradené. Ošetrovňa (9) obsahuje lôžko pacienta, umývadlo, ionizátor, klimatizáciu, stoly a stoličky, skrinky, chladničku, úsporné osvetlenie a zásuvky s bezpečnostným istením. Ostrovná elektráreň využíva solárnu a veternú energiu. Veterná energia je extrahovaná turbínou s generátorom (6) a solárna fotovoltickými panelmi (5). Pomocou elektronických komponentov a meničov (4) je transformovaná na elektrickú a uchovávaná v článkoch akumulátora (2). Takéto konštrukčné riešenie umožňuje cestnú, vodnú aj leteckú prepravu zariadenia ako celku. 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  RMC s.r.o.; Trenčianska 863/66, 018 51 Nová Dubnica; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Miklo Ján, Ing.; Otrokovická 4132/12, 018 41 Dubnica nad Váhom; SK;
Rafaj Michal, Ing.; Puškinova 796/10, 018 51 Nová Dubnica; SK;
Pollák Ján, Ing.; Cédrová 4372/12, 018 41 Dubnica nad Váhom 1; SK;
Zubo Augustín, Ing.; Borčice 189, 018 53 Borčice; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  29.04.2024 
   Maximálna platnosť do  29.04.2030 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 24.03.2021 06/2021 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 28.07.2021 14/2021 FG2K
 
PUV 71-2020
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 71-2020
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 29.04.2020 Typ Doručené
1a Opis 29.04.2020 Typ Doručené
1b Výkresy 29.04.2020 Typ Doručené
1c Nároky na ochranu 29.04.2020 Typ Doručené
1d Anotácia 29.04.2020 Typ Doručené
1e Obrázok k anotácii 29.04.2020 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 29.04.2020 Typ Doručené
3 výzva na zaplatenie poplatku za podanie PÚV 19.05.2020 Typ Odoslané
4 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 28.05.2020 Typ Platba
5 všeobecný referátnik 02.06.2020 Typ Odoslané
6 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 25.08.2020 Typ Odoslané
7 Odpoveď na správu úradu 11.09.2020 Typ Doručené
7a Opis 11.09.2020 Typ Doručené
7b Anotácia 11.09.2020 Typ Doručené
7c Obrázok k anotácii 11.09.2020 Typ Doručené
7d Nároky na ochranu 11.09.2020 Typ Doručené
8 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 18.09.2020 Typ Odoslané
9 Odpoveď na správu úradu 05.11.2020 Typ Doručené
9a Opis 05.11.2020 Typ Doručené
9b Nároky na ochranu 05.11.2020 Typ Doručené
9c Anotácia 05.11.2020 Typ Doručené
9d Obrázok k anotácii 05.11.2020 Typ Doručené
10 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 02.12.2020 Typ Interné listy
11 rešeršná správa 25.02.2021 Typ Interné listy
12 výsledok rešerše 26.02.2021 Typ Interné listy
13 oznámenie o výsledku rešerše 26.02.2021 Typ Odoslané
14 pokyn na zverejnenie PÚV 26.02.2021 Typ Interné listy
15 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 28.06.2021 Typ Interné listy
16 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 20.07.2021 Typ Odoslané
PUV 71-2020
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku