Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 71-2019
(11)  Číslo úžitkového vzoru  8962 
(21)  Číslo prihlášky  71-2019 
(22)  Dátum podania prihlášky  27.05.2019 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  13.01.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  03.08.2020 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  13.01.2021 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  13.11.2020 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B61K 9/04   
(54)  Názov  Systém na monitorovanie prevádzkovej teploty nápravových ložísk železničných dvojkolies 
(57)  Anotácia  Systém na monitorovanie prevádzkovej teploty nápravových ložísk železničných dvojkolies obsahuje teplotné snímače (3) prevádzkovej teploty nápravových ložísk vagóna (1) so železničným dvojkolesím (2), ktoré sú bezdrôtovo prepojené s prijímačom (4), ktorý je bezdrôtovo prepojený s palubným počítačom (6) s výstražnou svetelnou a zvukovou signalizáciou na prístrojovej doske (7) ťažného rušňa (5). 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Slovenská technická univerzita v Bratislave; Vazovova 5, 812 43 Bratislava-Staré Mesto; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Božek Pavol, Dr.h.c. prof. Ing., CSc.; Voderady 142, 919 42 Voderady; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  27.05.2023 
   Maximálna platnosť do  27.05.2029 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 03.08.2020 08/2020 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 13.01.2021 01/2021 FG2K
 
PUV 71-2019
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 71-2019
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 27.05.2019 Typ Doručené
1a Opis 27.05.2019 Typ Doručené
1b Nároky na ochranu 27.05.2019 Typ Doručené
1c Výkresy 27.05.2019 Typ Doručené
1d Obrázok k anotácii 27.05.2019 Typ Doručené
1e Plná moc 27.05.2019 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 28.05.2019 Typ Doručené
3 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 05.06.2019 Typ Platba
4 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 13.09.2019 Typ Odoslané
5 Odpoveď na správu úradu 15.11.2019 Typ Doručené
5a Sprievodný list 15.11.2019 Typ Doručené
5b Opis 15.11.2019 Typ Doručené
5c Obrázok k anotácii 15.11.2019 Typ Doručené
6 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 17.04.2020 Typ Interné listy
8 výsledok rešerše 29.05.2020 Typ Interné listy
9 oznámenie o výsledku rešerše 29.05.2020 Typ Odoslané
10 pokyn na zverejnenie PÚV 29.05.2020 Typ Interné listy
11 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 09.11.2020 Typ Interné listy
12 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 16.12.2020 Typ Odoslané
PUV 71-2019
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku