Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 71-2015
(11)  Číslo úžitkového vzoru  7387 
(21)  Číslo prihlášky  71-2015 
(22)  Dátum podania prihlášky  27.04.2015 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  01.03.2016 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  02.10.2015 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  01.03.2016 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  01.02.2016 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  G01N 27/27  B03C 3/32   
(54)  Názov  Testovacie zariadenie na zisťovanie vplyvu ionizácie vzduchu na vybrané plynné látky 
(57)  Anotácia  Technické riešenie na zisťovanie vplyvu ionizácie vzduchu na vybrané plynné látky sa skladá z testovacej komory (7), do ktorej sa vloží testovaná vzorka (13) emitujúca plynné látky. Na testovaciu komoru (7) je napojený ionizátor (4), do ktorého je vzduch privádzaný cez vstupný filter (3) napojený na ventilátor (1) s regulátorom (2) otáčok. Testovacie zariadenie zahŕňa merací systém (12) na meranie vstupných a výstupných parametrov (prietok vzduchu, teplota vzduchu, vlhkosť vzduchu, koncentrácia O3, množstvo pozitívnych a negatívnych iónov) a analyzátor (14) sledovaných plynných látok napojený na výstupné potrubie (8). 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Technická univerzita vo Zvolene; Ul. T. G. Masaryka 24, Zvolen 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Černecký Jozef, doc. Ing., CSc.; Jedľová 5, 960 01 Zvolen; SK;
Koniar Ján, Ing., PhD.; Bellušova 9, 974 01 Banská Bystrica; SK;
Brodnianská Zuzana, Ing., PhD.; Majerský rad 645/49, 963 01 Krupina; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  zaniknutý 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV  27.04.2022 
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  27.04.2022 
   Maximálna platnosť do  27.04.2025 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  skončením jeho platnosti 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 02.10.2015 10/2015 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 01.03.2016 3/2016 FG2K
3 Predĺženie platnosti úžitkových vzorov 02.04.2019 4/2019 ND2K
4 Zaniknuté úžitkové vzory uplynutím doby platnosti 07.12.2022 23/2022 MK2K
 
PUV 71-2015
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 05.05.2015 66,00 EUR
22 Poplatok za 1. predĺženie platnosti ÚV 13.03.2019 150,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 71-2015
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 27.04.2015 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Anotácia 27.04.2015 Typ Doručené
Nároky na ochranu 27.04.2015 Typ Doručené
Opis 27.04.2015 Typ Doručené
Výkresy 27.04.2015 Typ Doručené
09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 06.05.2015 Typ Platba
Doplnenie materiálov 25.05.2015 Typ Doručené
Anotácia 25.05.2015 Typ Doručené
Nároky na ochranu 25.05.2015 Typ Doručené
Opis 25.05.2015 Typ Doručené
Výkresy 25.05.2015 Typ Doručené
záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 28.05.2015 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie PÚV 04.08.2015 Typ Interné listy
rešeršná správa 04.08.2015 Typ Interné listy
oznámenie o výsledku rešerše 04.08.2015 Typ Odoslané
výsledok rešerše 04.08.2015 Typ Interné listy
pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 11.01.2016 Typ Interné listy
záznam o ukončení konania o PÚV 11.01.2016 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 08.03.2016 Typ Odoslané
Žiadosť o predĺženie platnosti zápisu úžitkového vzoru (po 1. raz o tri roky) 12.03.2019 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 12.03.2019 Typ Doručené
Sprievodný list 12.03.2019 Typ Doručené
22 Poplatok za 1. predĺženie platnosti ÚV 14.03.2019 Typ Platba
predĺženie doby platnosti ÚV 18.03.2019 Typ Odoslané
PUV 71-2015
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku