Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
PUV 71-2015
(11)  Utility Model Number  7387 
(21)  Application Number  71-2015 
(22)  Application Date  27.04.2015 
(24)  Date from Which Utility Model Has Effect  01.03.2016 
(31)  Priority Number   
(32)  Priority Date   
(33)  Country or Authority of Priority   
(43)  Application Publication Date  02.10.2015 
(45)  Publication of Registration Date  01.03.2016 
(47)  Date of registration and making available to the public  01.02.2016 
(51)  International Patent Classification  G01N 27/27  B03C 3/32   
(54)  Title  Testovacie zariadenie na zisťovanie vplyvu ionizácie vzduchu na vybrané plynné látky 
(57)  Abstract  Technické riešenie na zisťovanie vplyvu ionizácie vzduchu na vybrané plynné látky sa skladá z testovacej komory (7), do ktorej sa vloží testovaná vzorka (13) emitujúca plynné látky. Na testovaciu komoru (7) je napojený ionizátor (4), do ktorého je vzduch privádzaný cez vstupný filter (3) napojený na ventilátor (1) s regulátorom (2) otáčok. Testovacie zariadenie zahŕňa merací systém (12) na meranie vstupných a výstupných parametrov (prietok vzduchu, teplota vzduchu, vlhkosť vzduchu, koncentrácia O3, množstvo pozitívnych a negatívnych iónov) a analyzátor (14) sledovaných plynných látok napojený na výstupné potrubie (8). 
(71/73)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Technická univerzita vo Zvolene; T.G.Masaryka 8024/24, Zvolen 
(72)  Inventor(s)  Černecký Jozef, doc. Ing., CSc.; Jedľová 5, 960 01 Zvolen; SK;
Koniar Ján, Ing., PhD.; Bellušova 9, 974 01 Banská Bystrica; SK;
Brodnianská Zuzana, Ing., PhD.; Majerský rad 645/49, 963 01 Krupina; SK 
(74)  Attorney(s)   
(86)  International Application Number   
(87)  International Publication Number   
   Procedural Status  zapísaný úžitkový vzor 
   Legal Status  zaniknutý 
   Published Utility Model Application  PDF 
   Utility model  PDF 
   Correction Documents   
   Cancellation of Utility Model   
   Partial Cancellation of Utility Model   
   Lapse of Utility Model  27.04.2022 
   Lien on Utility Model  No 
   Number of Related Application   
   Earlier Application Number from Which the Present App. has been Divided up   
   Utility Model Validity minimum until  27.04.2022 
   Utility Model Validity maximum until  27.04.2025 
   Reason for Utility Model Expiration/Termination of Proceedings  skončením jeho platnosti 
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 02.10.2015 10/2015 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 01.03.2016 3/2016 FG2K
3 Predĺženie platnosti úžitkových vzorov 02.04.2019 4/2019 ND2K
4 Zaniknuté úžitkové vzory uplynutím doby platnosti 07.12.2022 23/2022 MK2K
 
PUV 71-2015
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Refund Date Refunded Amount
09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 05.05.2015 66,00 EUR
22 Poplatok za 1. predĺženie platnosti ÚV 13.03.2019 150,00 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

PUV 71-2015
S/N Item Name Date Type Document Payment
Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 27.04.2015 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Anotácia 27.04.2015 Type Delivered
Nároky na ochranu 27.04.2015 Type Delivered
Opis 27.04.2015 Type Delivered
Výkresy 27.04.2015 Type Delivered
09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 06.05.2015 Type Payment
Doplnenie materiálov 25.05.2015 Type Delivered
Anotácia 25.05.2015 Type Delivered
Nároky na ochranu 25.05.2015 Type Delivered
Opis 25.05.2015 Type Delivered
Výkresy 25.05.2015 Type Delivered
záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 28.05.2015 Type Internal Letter
pokyn na zverejnenie PÚV 04.08.2015 Type Internal Letter
rešeršná správa 04.08.2015 Type Internal Letter
oznámenie o výsledku rešerše 04.08.2015 Type Sent document
výsledok rešerše 04.08.2015 Type Internal Letter
pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 11.01.2016 Type Internal Letter
záznam o ukončení konania o PÚV 11.01.2016 Type Internal Letter
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 08.03.2016 Type Sent document
Žiadosť o predĺženie platnosti zápisu úžitkového vzoru (po 1. raz o tri roky) 12.03.2019 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Plná moc 12.03.2019 Type Delivered
Sprievodný list 12.03.2019 Type Delivered
22 Poplatok za 1. predĺženie platnosti ÚV 14.03.2019 Type Payment
predĺženie doby platnosti ÚV 18.03.2019 Type Sent document
PUV 71-2015
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku