Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 7-2022
(11)  Číslo úžitkového vzoru   
(21)  Číslo prihlášky  7-2022 
(22)  Dátum podania prihlášky  31.01.2022 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru   
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  15.06.2022 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru   
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti   
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  B05C 13/02  B62D 25/12   
(54)  Názov  Montážny prípravok na otváranie zadnej kapoty motorového vozidla najmä počas montáže 
(57)  Anotácia  Opisuje sa montážny prípravok na mechanické otváranie zadnej kapoty motorového vozidla najmä počas montáže, ktorý pozostáva zo základného telesa (1), z ktorého na jeho prednej strane vystupuje voľná tyčka (2) pridržiavaná neznázorneným magnetom umiestneným v základnom telese (1), pričom do telesa (1) cez jeho zadnú stranu prechádza tyčka (3) v tvare L, ktorá je pripevnená k základnému telesu (1) závitom a je určená na manipuláciu s prípravkom, a na vrchnej strane základného telesa (1) je skrutkami ( 5, 6) pripevnené lanko (4) s koncovkou. 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Volkswagen Slovakia, a.s.; J. Jonáša 1, 843 02 Bratislava 49; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Kozár Andrej; Čakany 360, 930 40 Čakany; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)  ANIMUS, Patentová a známková kancelária, Juran Svetozár, JUDr.; Dúbravská cesta 9, 840 05 Bratislava; SK 
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  v konaní - zverejnená prihláška 
   Právny stav zapísaného ÚV   
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor   
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do   
   Maximálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 15.06.2022 11/2022 BA2K
 
PUV 7-2022
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok podanie prihlášky úžitkového vzoru 28.02.2022 68,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 7-2022
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 31.01.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Anotácia 31.01.2022 Typ Doručené
Nároky na ochranu 31.01.2022 Typ Doručené
Obrázok k anotácii 31.01.2022 Typ Doručené
Opis 31.01.2022 Typ Doručené
Výkresy 31.01.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 31.01.2022 Typ Doručené
výzva na zaplatenie poplatku za podanie PÚV 10.02.2022 Typ Odoslané
výzva na predloženie plnej moci 10.03.2022 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 04.04.2022 Typ Doručené
Plná moc 04.04.2022 Typ Doručené
správa o prieskume vecné chyby 11.04.2022 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 13.05.2022 Typ Doručené
Anotácia 13.05.2022 Typ Doručené
Nároky na ochranu 13.05.2022 Typ Doručené
Opis 13.05.2022 Typ Doručené
oznámenie o výsledku rešerše 24.05.2022 Typ Odoslané
PUV 7-2022
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku