Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 7-2016
(11)  Číslo úžitkového vzoru  7583 
(21)  Číslo prihlášky  7-2016 
(22)  Dátum podania prihlášky  27.01.2016 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  02.11.2016 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  02.05.2016 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  02.11.2016 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  27.09.2016 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  G02B 6/44  C08J 5/00  C08L 83/04   
(54)  Názov  Spôsob vytvorenia zosilneného optického a mechanického spoja optických vláknových slučkových rezonátorov zo siloxánových polymérnych vlákien 
(57)  Anotácia  V opisovanom spôsobe sa do spoja (3) v optickom vláknovom slučkovom rezonátore vloží medzi časť siloxánového vlákna (1) a slučku (2) kvapka (4) nevytvrdnutého siloxánového elastoméru, ktorá po roztečení vytvorí spoj (5) a siloxánový polymér sa v spoji (5) nechá vytvrdnúť pri izbovej teplote. Urýchlené vytvrdnutie elastoméru v spoji (5) sa dosiahne jeho zahriatím na teplotu 200 °C. 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Žilinská univerzita v Žiline; Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Martinček Ivan, prof. Mgr., PhD.; Ipeľská 26, 010 01 Žilina; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  zaniknutý 
   Zverejnená prihláška   
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV  27.01.2020 
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  27.01.2020 
   Maximálna platnosť do  27.01.2026 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  skončením jeho platnosti 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 02.05.2016 05/2016 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 02.11.2016 11/2016 FG2K
3 Zaniknuté úžitkové vzory uplynutím doby platnosti 02.10.2020 10/2020 MK2K
 
PUV 7-2016
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 7-2016
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 27.01.2016 Typ Doručené
1a Opis 27.01.2016 Typ Doručené
1b Nároky na ochranu 27.01.2016 Typ Doručené
1c Anotácia 27.01.2016 Typ Doručené
1d Výkresy 27.01.2016 Typ Doručené
2 výzva na zaplatenie poplatku za podanie PÚV 04.02.2016 Typ Odoslané
3 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 09.02.2016 Typ Platba
4 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 23.02.2016 Typ Interné listy
5 rešeršná správa 16.03.2016 Typ Interné listy
6 výsledok rešerše 16.03.2016 Typ Interné listy
7 oznámenie o výsledku rešerše 16.03.2016 Typ Odoslané
8 pokyn na zverejnenie PÚV 17.03.2016 Typ Interné listy
9 záznam o ukončení konania o PÚV 16.08.2016 Typ Interné listy
10 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 16.08.2016 Typ Interné listy
11 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 11.11.2016 Typ Odoslané
PUV 7-2016
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku