Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
PUV 67-2020
(11)  Číslo úžitkového vzoru  9168 
(21)  Číslo prihlášky  67-2020 
(22)  Dátum podania prihlášky  27.04.2020 
(24)  Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru  26.05.2021 
(31)  Číslo prioritnej prihlášky   
(32)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(33)  Krajina alebo organizácia priority   
(43)  Dátum zverejnenia prihlášky  13.01.2021 
(45)  Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru  26.05.2021 
(47)  Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti  05.05.2021 
(51)  Medzinárodné patentové triedenie  G06F 3/01  B25J 9/00   
(54)  Názov  Zapojenie robotickej ruky ovládanej pohybmi 
(57)  Anotácia  Zapojenie robotickej ruky ovládanej pohybmi pozostáva z komunikačného rozhrania (1) tvoreného riadiacim systémom (6), vysielacím obvodom (7) a batériou (8) a mechanickou časťou (2) s gyroskopom (3), akcelerometrom (4) a snímačmi (5) prstov, a z robotickej ruky (9) tvorenej prijímacím obvodom (10), riadiacim systémom (11), batériou (15) a mechanickou časťou (12) s akčnými členmi (13) a snímačmi (14). Zapojenie sa vyznačuje tým, že umožňuje pomocou pohybov ruky prostredníctvom komunikačného rozhrania (1) ovládať robotickú ruku (9). 
(71/73)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Žilinská univerzita v Žiline; Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina 1; SK 
(72)  Pôvodca (-ovia)  Praženica Michal, Ing., PhD.; Plevník 155, 018 26 Plevník-Drienové; SK;
Hock Ondrej, Ing., PhD.; M. R. Štefánika 900/22, 010 01 Žilina 1; SK;
Šedo Jozef, Ing., PhD.; Na Lány 497/60, 010 03 Žilina 3; SK;
Danko Matúš, Ing., PhD.; Sklabiňa 12, 038 03 Sklabiňa; SK 
(74)  Zástupca (-ovia)   
(86)  Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
(87)  Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT   
   Stav  zapísaný úžitkový vzor 
   Právny stav zapísaného ÚV  platný 
   Zverejnená prihláška  PDF 
   Úžitkový vzor  PDF 
   Opravné dokumenty   
   Výmaz ÚV   
   Čiastočný výmaz ÚV   
   Zánik ÚV   
   Zriadenie záložného práva na ÚV  Nie 
   Číslo súvisiacej prihlášky   
   Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky   
   Minimálna platnosť do  27.04.2024 
   Maximálna platnosť do  27.04.2030 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky úžitkových vzorov 13.01.2021 01/2021 BA2K
2 Zapísané úžitkové vzory 26.05.2021 10/2021 FG2K
 
PUV 67-2020
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

PUV 67-2020
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis úžitkového vzoru do registra 27.04.2020 Typ Doručené
1a Opis 27.04.2020 Typ Doručené
1b Nároky na ochranu 27.04.2020 Typ Doručené
1c Výkresy 27.04.2020 Typ Doručené
1d Obrázok k anotácii 27.04.2020 Typ Doručené
1e Plná moc 27.04.2020 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 28.04.2020 Typ Doručené
3 výzva na zaplatenie poplatku za podanie PÚV 13.05.2020 Typ Odoslané
4 09 Poplatok za podanie prihlášky ÚV iným prihlasovateľom (mi) 14.05.2020 Typ Platba
5 záznam o vykonaní prieskumu a formálnej kontroly pred zverejnením - kladný výsledok 15.07.2020 Typ Interné listy
6 rešeršná správa 09.11.2020 Typ Interné listy
7 výsledok rešerše 09.11.2020 Typ Interné listy
8 oznámenie o výsledku rešerše 10.11.2020 Typ Odoslané
9 pokyn na zverejnenie PÚV 09.11.2020 Typ Interné listy
10 pokyn na zápis ÚV do registra - bez zmeny 30.04.2021 Typ Interné listy
11 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise ÚV do registra 25.05.2021 Typ Odoslané
PUV 67-2020
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku